INTERRESORNA KOMISIJA

Interresorna komisija Gradske opštine Voždovac je Komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku iz osetljivih grupa. To mogu biti deca sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, teškoćama u učenju, iz socijalno uskraćenih ili  nestimulativnih sredina, kao što su deca iz siromašnih porodica, deca romske nacionalnosti.

Dodatna podrška odnosi se na prava i usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka ka nesmetanom obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uključivanje u obrazovni proces, život u zajednici i uspešno napredovanje.

Komisija ima 4 stalna člana: pedijatra, defektologa, socijalnog radnika i psihologa škole.

Obrazac: Zahtev za interresornu komisijuKomisija zaseda sredom od 14:00 do 16:00 časova.
GO Voždovac, Ustanička 53, prizemlje, kacelarija br. 36,
telefon: 011/777-3036  ili 011/244- 3922

UPUTSTVO ZA POKRETANjE POSTUPKA PROCENE:

  1. Procena potreba deteta za pružanjem dodatne podrške vrši se:

na zahtev roditelja/staratelja deteta, na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijlne zaštite, uz saglasnost roditelja/staratelja.

Kao roditelj imate pravo:
da tražite sve informacije za koje mislite da su značajne i da će Vam biti od pomoći prilikom donošenja odluke o davanju saglasnosti, stručnjaci iz Ustanove moraju da Vam daju  informacije koje tražite, na način koji je razumljiv, niste u obavezi da date saglasnost za pokretanje postupka, ali ustanova može o tome da obavesti nadležni Centar za socijalni rad.

Ako ste saglasni, popunjavate propisani obrazac, koji se nalazi na sajtu GO Voždovac, kod vašeg pedijatra ili školskog lekara.

2. Uz obrazac je neophodno priložiti medicinsku dokumentaciju kao i dokumentaciju iz koje se vidi da postoji potreba za procenom.

Izabrani lekar će obraditi zahtev i uputiti ga koordinatoru/ki Komisije.

  1. Vrši se obrada zahteva i zakazivanje sastanka, gde je koordinator dužan da zakaže sastanak.

Ovom sastanku prisustvuje roditelj/staratelj zajedno sa detetom i svi članovi Komisije.

  1. Otpočinjanje procesa procene;

Komisija donosi integrisano mišljenje o potrebi za dodatnom podrškom.

  1. Svaki član/ica Komisije je dužan/a da Vam po Vašem zahtevu, obrazloži svoje mišljenje na jasan i razumljiv način.

Imate pravo da uložite prigovor Komisiji najkasnije 15 dana po donošenju mišljenja.