MATIČAR

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
– Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca

NAČELNIK ODELjENjA
Dejan Todorović
Kancelarija 38, tel. 244-9729
e-mail: maticari@vozdovac.rs

MATIČARI
šalter u centralnom holu zgrade
– prizemlje zgrade:
kancelarije br. 44, 45 i 46
tel. 244-7247

Prijem stranaka od 09 do 14 časova

  • Izdavanje izvoda

Zahtevi stranaka za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, predaju se na šalteru Uslužnog centra, popunjeni sa osnovnim ličnim podacima, na utvrđenom obrascu koji se dobija na info pultu, sa uplaćenom administrativnom taksom (ukoliko nije oslobođeno od takse ZAOT).
Član 41.
Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Preuzimanje obrazaca
Takse za izdavanje izvoda

  • Prijava rođenja

Prijavu rođenja deteta roditelji su dužni da izvrše u roku od 30 dana, od dana rođenja deteta radi određivanja imena, prezimena i državljanstva deteta.

Potrebno je prisustvo oba roditelja i važeće lične karte.

  • Zakazivanje venčanja

Za zaključenje braka, potrebno je da mladenci dođu zajedno, sa važećim ličnim kartama, radi sastavljanja zapisnika.

Venčanja se obavljaju četvrtkom, subotom i nedeljom.

Potrebna dokumenta za venčanje i usluge matičara
Takse za venčanje