ORGANIZACIONE JEDINICE

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE

Odsek za budžet i investicije obavlja poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, nacrt budžeta i izvršenje budžeta; obaveštava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama, planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobrava preduzete obaveze i prosleđuje trezoru radi izvršenja; priprema predlog odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve; vrši eventualne korekcije plana, sastavlja konsolidovani završni račun budžeta i podnosi izvršnom organu lokalne vlasti. Vrši izdavanje različitih uverenja vezanih za istorijske podatke iz Registra privatnih preduzetnika i druge poslove iz nadležnosti Opštine vezane za privatno preduzetništvo.

Odsek za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na sprovođenje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima o javnim nabavkama; učestvuje u predlogu  odluke o pokretanju postupaka i prati dalji postupak u vezi sa javnim  nabavkama; obavlja pojedine poslove  u vezi sa praćenjem  postupka javnih nabavki  za mesne zajednice, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština; inicira predlog plana javnih nabavki za tekuću godinu  na osnovu prikupljenih zahteva odeljenja-službe,  podnosi izveštaje, priprema interna normativna  akta iz oblasti javnih nabavki, vrši poslove saradnje sa organima i  organizacijama koji u okviru svojih nadležnosti  primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i druge poslove u svojoj oblasti.

Odsek za trezor obavlja sledeće poslove: prati priliv sredstava na konsolidovanom računu, definiše tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja, upravlja KRT-om, upravlja likvidnošću, kontroliše rashode, vodi glavnu knjigu trezora i priprema finansijske izveštaje, vrši poslove obračuna plata zaposlenih, vodi evidencije imovine i sredstava, vrši poslove blagajne i likvidature, upravlja finansijskim informacionim sistemom; inspekcijski nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava direktnih i indirektnih korisnika i poslove interne kontrole, godišnje i periodično izveštavanje evidencija o drugim računima u trezoru (fondovi, Opštinska izborna komisija, Povereništvo za izbeglice, računi mesnih zajednica), praćenje sredstava za stambenu izgradnju i obračun cene stana kod otkupa stanova, finansijsko praćenje svih vrsta investicija.

    Odsek za društvene delatnosti i privredu obavlja poslove vezane za planiranje, realizaciju i nadzor projekata od bitnog značaja za razvoj gradske opštine; u okviru svojih nadležnosti brine o školama i obdaništima; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, staratelja čije dete nije blagovremeno upisano, odnosno ne pohađa pripremni predškolski program, u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog  predškolskog programa, prevoz učenika osnovnih škola, prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju u skladu sa svojim nadležnostima;obavlja poslove vezane za školski sport; priprema program razvoja sporta na nivou opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou grada Beograda; prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na svom području, u skladu sa aktima grada i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; obavlja poslove u oblasti društvenih delatnosti koji se odnose na saradnju sa odgovarajućim ustanovama, društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za gradsku opštinu; poslove pokretanja, organizovanja i sprovođenja akcija za pomoć svim socijalno ugroženim kategorijama građana; sprovođenje programa pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima u saradnji sa nadležnim državnim organima i organima lokalne samouprave; obavlja poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu, prati razvoj  u oblasti privrede na teritoriji gradske opštine Voždovac i ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima u okviru svoje nadležnosti; obavlja poslove popisivanja  porodičnih poljoprivrednih domaćinstava i gazdinstava na teritoriji gradske opštine Voždovac, analiziranja i sačinjavanja izveštaja o prikupljenim podacima; vodi evidenciju o broju preduzetnika, pravnim licima koja se bave privredom ili poljoprivredom; pruža informacije o subvencijama i drugim podsticajnim merama koje nude nadležni organi; sarađuje sa nadležnim organima i pomaže u posredovanju za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte; sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima grada Beograda, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Odsek za boračko-invalidsku zaštitu obavlja poslove donošenja rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine, kao i svi poslovi povezani sa ovim; vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima.

Odsek prati propise i njihov efekat na povećanje prihoda i rashoda, planira izvršenje budžeta, obavlja studijsko – analitičke i normativne poslove koji se odnose na planiranje potrebnih sredstava po metodologiji izrade programskog budžeta  u skladu sa budžetskim klasifikacijama i kalendarom, organizuje aktivnosti praćenja polugodišnjeg i godišnjeg izveštavanja o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata, definisanih Odlukom o budžetu za budžetsku godinu. Obavlja poslove finansijskog praćenja, izrade analiza i izveštaja o korišćenju svih vrsta namenskih  sredstava za realizaciju namenskih projekata, razmatra nacrt analize o učinku koju je pripremio analitičar, daje instrukciju za eventualne izmene, verifikuje tačnost podataka i prosleđuje analizu odgovornom licu za pripradajući program. Vrši analizu i daje predloge za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana na području gradske opštine, kontroliše pripremu, raspisivanje i realizaciju Javnih poziva (konkursa) za finansiranje-sufinansiranje programa i projekata udruženja građana i drugih pravnih lica sredstvima iz budžeta Gradske opštine; prati realizaciju odobrenih programa/projekata i izveštava. Priprema podataka za izradu predloga odluke o budžetu, rebalansa budžeta i ostalih akata vezanih za izvršenje budžeta. Izrada odgovarajućih izveštaja i dostava nadležnim organima.

Odsek prati propise i njihov efekat na povećanje prihoda i rashoda, planira izvršenje budžeta indirektnih korisnika, odgovoran je za donošenje budžeta indikretnih i drugih korisnika i poštovanje budžetskog kalendara, sastavljanje  izveštaja i namensko korišćenje sredstava. Praćenje Godišnjeg plana poslovanja i posebnih programa-subvencija, davanje instrukcija za izradu predloga finansijskog plana, kvota, kao i svih finansijskih dokumenata neophodnih za praćenje Godišnjeg plana poslovanja i  periodičnih izveštaja. Odsek vrši kontrolu namenskog trošenja sredstava, učestvuje u usklađivanju finansijskih i planova javnih nabavki. Usklađuje finansijske planove sa budžetom osnivača. Kontrola registrovanih računa u Centralnom registru faktura.  U odseku se obavljaju poslovi pripreme, izrade i praćenja realizacije finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika čiji je osnivač GO Voždovac. Vrši se procena obima prihoda i primanja i procena obima rashoda i izdataka za period od jedne, odnosno tri budžetske godine u slučaju kapitalnih izdataka, u skladu sa ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom prema izvorima finansiranja. Vrši se usaglašavanje sa direktnim budžetskim korisnicima i aproprijacijama definisanim budžetom. Obavljaju se poslovi evidentiranja i vođenja registra zahteva za plaćanje i transfer sredstava; evidentiranje, vođenje registra i vršenje kontrole računa i ugovora indirektnih budžetskih korisnika; vršenje računske, formalne i suštinske provere materijalno-finansijske dokumentacije i računovodstvenih isprava; dostavljanje ovlašćenom licu na overu kontrolisanu i potpisanu materijalno-finansijsku dokumentaciju; pripremanje naloga za prenos sredstava na osnovu Plana izvršenja budžeta; vođenje posebne pomoćne evidencije; priprema naloge za plaćanja i dostavljanje Upravi za trezor i/ili vršenje elektronskih plaćanja; staranje da sva plaćanja budu u skladu sa odobrenim aproprijacijama i utvrđenim kvotama.

ODELjENjE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE I STAMBENE POSLOVE

Odsek za građevinske poslove i objedinjenu proceduru vrši poslove koji se odnose na: pregled tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine; pretvaranja zajedničkih prostorija u stambene, odnosno poslovne prostorije;  postupak izdavanja odobrenja za izgradnju, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju objekata, pretvaranje zajedničkih prostorija u stambene, odnosno poslovne prostorije do 800 m2 bruto razvijene građevinske  površine u skladu sa lokacijskom dozvolom;  postupak po prijavi pripremnih radova i   kontrolu usaglašenosti  temelja; postupak izdavanja odobrenja za upotrebu objekata iz svoje nadležnosti; pregled zahteva sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata, adaptacija, sanacija i promena namene objekata bez izvođenja građevinskih radova, odnosno promena namene objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola; uverenja o fizičkim delovima i druga uverenja i potvrde iz evidencije koja se vodi u skladu sa zakonom, te postupanje po raznim vrstama zamolnica, kao i poslove koji se odnose na postupak objedinjene procedure i druge poslove u skladu sa propisima.

Odsek za komunalne poslove -obavlja poslove koji se odnose na: postupak postavljanja privremenih objekata na javnim površinama (kiosci, manji montažni objekti, letnje bašte, reklame i drugi privremeni objekti i balon hala sportske namene) u skladu sa odlukom i planom koji donosi Grad; seča i orezivanje stabala kao i slični poslovi koji se odnose na zaštitu životne sredine; određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo van prodajnog objekta, kao i vreme i način te trgovine u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Odsek za stambene poslove – donosi rešenja o iseljenju lica koja su se uselila u stan ili zajedničke prostorije stambene zgrade bez pravnog osnova ili koristi stan bez zaključenog ugovora ili je poništen pravni osnov po kome je zaključen ugovor; vodi postupak o iseljenju nosilaca stanarskog prava, odnosno zakupca stana zbog prestanka ugovora usled rušenja zgrade za koju je doneto pravnosnažno rešenje o rušenju; vodi započete postupke o utvrđivanju prava vlasnika na obezbeđenje stana za preseljenje nosilaca stanarskog prava iz stanova u svojini građana, kao i rešenja o preseljenju u obezbeđeni stan od strane gradske opštine i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom grada Beograda; vrši stručne i administrativne poslove za potrebe rada Skupštine gradske opštine, Veća gradske opštine, komisija i drugih tela u vezi opštinskih stanova, a na način i postupak utvrđen opštinskom Odlukom o načinu korišćenja i raspolaganja stanovima; vrši proveru i prikuplja dokaze za pravobranilaštvo gradske opštine u vezi sa  opštinskim stanovima a radi pokretanja postupaka pred nadležnim organima; vodi evidenciju odluka o formiranju skupština zgrada, odnosno saveta stanara, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

ODELjENjE ZA KOMUNALNU INSPEKCIJU

Komunalni inspektorat obavlja poslov e inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem Zakona i propisa grada koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti: uređivanje grada, javnih površina i dobara u opštoj upotrebi, kao i drugi poslovi utvrđeni Zakonom i propisima, osim onih poslova koji su povereni Komunalnoj inspekciji Grada.U ovom inspektoratu vrši se i pravna obrada akata iz nadležnosti komunalnog inspektorata.

U odseku za upravno pravne poslove obavljju se poslovi pružanja stručne pomoći građevinskim i komunalnim inspektorima u postupku inspekcijskog nadzora i rešavanja predmeta u upravnom postupku, staranje o pravilnoj primeni propisa u vođenju postupka, izrada prvostepenih rešenja, zaključaka o dozvoli izvršenja, o obustavi i prekidu postupka, izrada prekršajnih i krivičnih prijava, prijava za privredni prestup i drugih akata koje donose, odnosno podnose građevinski i komunalni inspektori, postupanje po žalbama pravnih i fizičkih lica, izrada zaključaka o izuzeću službenih lica, vođenje postupka izdavanja uverenja o vremenu izgradnje objekata.

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Upravi koji podrazumevaju stručne poslove u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u Upravi, praćenjem kadrovske strukture i vođenjem kadrovske evidencije izabranih, imenovanih, postavljenih lica i zaposlenih u Upravi gradske opštine (službenika i nameštenika); izradu Kadrovskog plana; izradu akata i rešenja iz oblasti radno-pravnih odnosa za sve zaposlene; stara se o formiranju i ažurnom održavanju personalnih dosijea; stara se o izradi i upotrebi pečata; vrši prijavu i odjavu zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje; obradu podataka i vođenje evidencije o svim oblicima radne angažovanosti i sve  kancelarijske i administrativne poslove iz oblasti radnih odnosa i druge poslove u skladu sa propisima.

Odsek za poslove pisarnice obavlja poslove – prijemne kancelarije, raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama; poslove arhive i ekspedicije; izdavanja i registracije radnih knjižica i poslove mesnih kancelarija.

Obavlja poslove arhive i ekspedicije, odnosno, poslove čuvanja završenih predmeta i drugog registraturskog materijala, postupanje po zahtevima stranaka i organa u vezi predmeta iz arhivskog depoa, vođenje evidencije izdatih predmeta, vođenje arhivske knjige, poslove otpremanja svih vrsta pošiljki, prijema i predaje pošte poštanskoj službi, rukovanje predmetima u arhivskom depou, poslove prenosa formiranih reistraturskih jedinica iz pisarnice u arhivski depo, pripremu i odabir bezvrednog registraturskog materijala za izlučenje i poslove izlučenja uz vođenje zapisnika o tome, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Odsek za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje strategije razvoja, uređenje i unapređenje organizacije rada i modernizaciju Uprave opštine; racionalizaciju njene strukture i pojednostavljivanje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; priprema normativna akta i analitičke materijale iz delokruga Uprave opštine; prati zakonitost i efikasnost rada Uprave opštine u ostvarivanju prava i obaveza građana i izveštava nadležne organe; obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Upravi, prati kadrovsku strukturu zaposlenih radi njenog unapređenja; obavlja stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata; izdaje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica; obavlja poslove sahrane socijalno ugroženih lica i poslove ekshumacije; registracija ugovora o radu; stara se o izradi i upotrebi pečata; vođenje biračkog spiska građana; izdavanje i registracija radnih knjižica; stručne poslove popisa zaostavštine umrlih lica; popis stanovništva.

Odsek za mesne zajednice obezbeđuje uslove za što neposrednije učešće građana u vršenju poslova gradske opštine Voždovac, brine o zakonitosti rada mesnih zajednica, vrši obuku-edukaciju tehničkih sekretara i  predsednika MZ u vođenju tehničkih poslova vezanih za rad, konstituisanje i funkcionisanje MZ  GO Voždovac. Obavlja poslove vođenja evidencije i ostale poslove o pečatima mesnih zajednica, vodi finansijsku dokumentaciju o potrebama i troškovima MZ i o tome obaveštava nadležne organe, kontaktira sa pravnim i fizičkim licima koja se obraćaju MZ i daje im potrebne informacije, izrađuje potrebne analize i izveštaje iz delokruga rada MZ, sarađuje sa predsednicima MZ, vodi brigu o imovini kojom upravlja MZ, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Odseka, inicira nabavku potrebnog materijala i opreme za MZ, organizuje, učestvuje u vanrednim akcijama MZ po nalogu šefa Odseka, načelnika Službe i načelnika Uprave opštine i obavlja i druge poslove državne uprave u skladu sa propisima.

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Odsek za skupštinske poslove vrši stručne i organizacione poslove za Skupštinu opštine, njena radna tela, odborničke grupe i odbornike, predsednika Opštine i Opštinsko veće, Kabint predsednika i zamenika predsednika opštine, koji se odnose na: pripremu sednice i obradu akata usvojenih na sednicama, čuvanje izvornih dokumenata o radu organa Opštine, vođenje evidencije o održanim sednicama, predstavke i pritužbe građana, izrada rešenja o izboru imenovanjima, postavljenjima i odlikovanjima, obezbeđuje javnost rada organa Opštine i poslove vezane za sprovođenje izbora. U odseku se obavljaju poslovi protokola, organizuju manifestacije, tribine, panel diskusije, savetovanje, organizaciju poslova vezanih za prijem građana kod nadležnih funkcionera, organizuje prijem zvaničnih delegacija i organizacija poseta delegacije opštine Voždovac drugim opštinama i gradovima kako u zemlji tako u i u inostranstvu, vrši prijem i obradu pošte predsednika opštine i Opštinskog veća.

Vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima gradske opštine Voždovac u postupku ostvarivanja njihovih prava i izvršavanju obaveza kod organa Uprave, pravosudnih organa i drugih organa; poslove davanja usmenih pravnih saveta; sačinjavanje svih vrsta podnesaka: tužbi, žalbi, zahteva, predloga, predstavki i slično; sastavljanje isprava: ugovora, zaveštanja, poravnanja, punomoćja; poučavanje građana o njihovim pravima, uslovima za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza i  druge poslove u skladu sa propisima.

ODELjENjE ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na: postupak eksproprijacije, administrativnog prenosa, ustanovljenja prava službenosti, izuzimanja gradskog građevinskog zemljišta i prestanka prava korišćenja zemljišta; vođenje postupaka sporazumnog utvrđivanja naknade, vođenje postupaka sporazumnog utvrđivanja naknade za oduzeto pravo korišćenja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama; vođenje započetih postupaka o utvrđivanju prava na nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i pripajanje istih stanovima; vođenje započetih postupaka po zahtevima zemnjišno-knjižnih korisnika za ostvarivanje prečeg prava gradnje u cilju formiranja urbanističko-građevinskih parcela; vođenje započetih postupaka za poništaj pravosnažnih rešenja o utvrđenom pravu preče gradnje; vođenje započetih postupaka po zahtevima stranaka za utvrđivanje prava korišćenja na ostalom neizgrađenom građevinskom zemljištu; rešavanje po zahtevima za poništavanje rešenja o eksproprijaciji pojedinih nepokretnosti (deeksproprijacija); vođenje postupka vraćanja zemljišta u svojinu ranijem sopstveniku, odnosno pravnim sledbenicima istog i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu; otuđivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, u skladu sa zakonom i odlukom grada, radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, osim otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u postupku legalizacije; rešava po zahtevima za poništaj pravnosnažnog rešenja o izuzimanju iz poseda gradskog građevinskog zemljišta; rešava po zahtevima za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta za koje je rešenje o davanju na korišćenje radi izgradnje, odnosno poslednju izmenu rešenja doneo nadležni organ opštine i druge poslove u skladu sa zakonom; vrši identifikaciju katastarskih parcela; vodi poslove evidencije nepokretnosti na kojima je opština nosilac prava korišćenja ili raspolaganja; vodi evidenciju donetih rešenja iz imovinsko-pravne oblasti; vodi postupak otkupa i vrši izradu i reviziju ugovora o otkupu stanova na kojima je nosilac prava raspolaganja opština; izrađuje ugovore o kupoprodaji stanova u smislu Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini; prikuplja dokaze za uknjižbu opštinskih stanova; formira zbirke isprava i unosi u Registar, vodi vanupravni postupak po zamolnicama stranaka, sudova i drugih državnih organa i druge poslove u skladu sa zakonom.

SLUŽBA ZA INFORMISANjE I PROTOKOL

Obavlja sve poslove koji se odnose na pripremu informativnih i analitičkih materijala o informisanju u gradskoj opštini; pripremu odgovarajućih publikacija za potrebe gradske opštine; organizovanje konferencija za novinare svih vrsta medija; kontakte sa redakcijama sredstava javnog informisanja; pripremu zvaničnih saopštenja za javnost; dnevno pripremanje vesti i fotografije za sajt gradske Opštine; organizuje i sprovodi programsku koncepciju biltena “Voždovačke novine”; koordinira rad redakcije, usmerava rad novinara i saradnika; rediguje pripremljene tekstove, osmišljava i sprovodi poslove marketinga vezane za bilten, kao i sve poslove koji se odnose na komunikaciju sa medijima i druge poslove u skladu sa propisima.

Obavlja stručno – operativne, administrativne, organizacione i poslove vezane za pripremu sastanaka, obeležavanje važnih datuma; ažurira spiskove zvanica za različite prigode; održava sve kontakte sa institucijama a u vezi sa protokolom; ažurira spiskove i kontakte diplomatskog kora; obezbeđuje uslove, organizuje i realizuje proslave, svečanosti, koktele i druge manifestacije; vodi računa o postupcima i pravilima prilikom susreta Predsednika gradske opštine i opštinskih funkcionera sa gostima i poslovnim prijateljima; učestvuje u izradi programa, informacija i drugih materijala iz delokruga protokola, kao i sve poslove koji se odnose na komunikaciju sa medijima i druge poslove u skladu sa propisima.

ODELjENjE ZA INFORMACIONU TEHNOLOGIJU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Obezbeđuje funkcionalno i tehnološko jedinstvo informacionog sistema Uprave gradske opštine kroz jedinstvenu strategiju i ciljeve razvoja informacionog sistema; kroz razvoj jedinstvene informatičke strukture, blagovremenu nabavku informatičke opreme i zajedničko korišćenje baze podataka; obavlja poslove održavanja, unapređenja, planiranja i razvoja iz oblasti računarskih mreža, sistemskog softvera, računarske i periferne opreme; uvođenjem novih servisa i usluga, predlaganjem novih tehnoloških rešenja; stara se o bezbednosti računarske mreže i opreme i vrši kontrolu pristupa i bezbednosti podataka; održava i razvija jedinstveni informacioni sistem, pruža stručnu pomoć korisnicima računarske opreme, prati savremena tehnološka dostignuća u oblasti komunikacija, lokalnih računarskih mreža (LAN) i širokopojasnih računarskih mreža (WAN), mrežne zaštite, servera, desktop i laptop računara, prateće opreme i elektronskog poslovanja u državnoj upravi;  organizuje i razvija informacione i komunikacione tehnologije u  Upravi opštine, radi  na uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija kao i stručno konsultantske usluge  kod izbora  hardvera, softvera i  aplikativnih  rešenja za potrebe  Gradske opštine; povezuje i održava računarsku mrežu u Upravi opštine sa računarima mesnih kancelarija i mesnih zajednica;  sarađuje sa gradskim Zavodom za informatiku i statistiku i nadležnim gradskim organima; održava i unapređuje kompjutersku infrastrukturu i opremu u Upravi opštine; održava bazu podataka o mrežnoj i računarskoj opremi u  Upravi opštine;  postavlja, održava i ažurira sadržaj prezentacije Opštine na Internetu; priprema tendere za javne nabavke hardvera i aplikativnih programa;  obavlja  i druge poslove  u skladu sa propisima.

Odsek za opšte-tehničke poslove koji se odnose na korišćenje i održavanje zgrade i prostorija i obezbeđenje drugih uslova za rad Opštinske uprave i organa opštine i druge servisne usluge. Organizuje i objedinjuje rukovođenje celokupnim voznim parkom, obezbeđuje tehnička ispravnost vozila, vodi evidencije o korišćenju vozila, tehničku pregledima vozila, lekarskim pregledima vozača, utvrđuje predlog za rashod i nabavku vozila i dr.

Odsek za vozačke poslove obavlja vozačko-kurirske poslove, organizuje i objedinjuje rukovođenje vozilima, vodi računa o tehničkoj ispravnosti, redovnom održavanju i servisiranju vozila, vodi evidencije o korišćenju vozila, tehničkim pregledima vozila, lekarskim pregledima vozača, utvrđuje predlog za rashod i nabavku vozila, i druge poslove u skladu sa propisima.

KABINET PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE

Stručne, savetodavne, organizacione, operativne i administrativno-tehničke poslove u vezi ostvarivanja  nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; priprema radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; stara se o neposrednom izvršavanju politike izvršne vlasti gradske opštine; o sazivanju, pripremanju i održavanju kolegijuma i sastanaka predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; priprema materijal i program rada predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; evidentira i prati izvršavanja donetih akata, i druge organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, postupa po njima i o tome obaveštava građane; prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika gradske opštine; koordinira saradnju predsednika gradske opštine sa organima grada i gradskih opština; koordinira saradnju predsednika gradske opštine sa medijima radi informisanja šire javnosti.