Ozakonjenje objekata/ legalizacija

Informacije o predmetu/toku i rešavanju postupka za bespravno izgrađene objekte do 400m2 bruto površine mogu se dobiti u kancelarijama broj 19, 24 ili 25, radno vreme od 8:00 do 16:00 časova.

ZAHTEV za izdavanje uverenja da je za bespravno izgrađeni objekat podnet zahtev za ozakonjenje istog predaje se na PISARNICI.

Zahtev za izdavanje potvrde o podnetom zahtevu za legalizaciju