PISARNICA

Šalteri: 1 i 2
Tel. 244-1071
Lokal: 227
Ustanička 53 – Uslužni centar (ulaz sa desne strane zgrade)

Prijem svih podnesaka-zahteva iz nadležnosti opštinske uprave predaju se na šalterima 1 i 2 pisarnice na odgovarajućim obrascima koji se izdaju na info pultu i uz plaćanje odgovarajuće takse.

Stranka je obavezna da odgovarajući iznos opštinske administrativne takse uplati na račun br. 840-742251843-73 poziv na broj 41-019, u skladu sa Odlukom o lokalnim administrativnim taksama, a republičke administrativne takse na račun broj:
840-742221843-57 poziv na broj 41-019 u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Iznosi administrativnih taksi za 2019. godinu…