ПИСАРНИЦА

Шалтери: 1 и 2
Тел. 244-1071
Локал: 227
Устаничка 53 – Услужни центар (улаз са десне стране зграде)

Пријем свих поднесака-захтева из надлежности општинске управе предају се на шалтерима 1 и 2 писарнице на одговарајућим обрасцима који се издају на инфо пулту и уз плаћање одговарајуће таксе.

Странка је обавезна да одговарајући износ општинске административне таксе уплати на рачун бр. 840-742251843-73 позив на број 41-019, у складу са Одлуком о локалним административним таксама, а републичке административне таксе на рачун број:
840-742221843-57 позив на број 41-019 у складу са Законом о републичким административним таксама.

Износи административних такси за 2018. годину…