PISARNICA

Šalteri: 1 i 2
Tel. 244-1071
Lokal: 227
Ustanička 53 – Uslužni centar (ulaz sa desne strane zgrade)
Radno vreme: radnim danima od 8 do 16 časova.

Prijem svih podnesaka-zahteva iz nadležnosti opštinske uprave predaju se na šalterima 1 i 2 pisarnice na odgovarajućim obrascima koji se izdaju na info pultu i uz plaćanje odgovarajuće takse.

Stranka je obavezna da odgovarajući iznos opštinske administrativne takse uplati na račun br. 840-742251843-73 poziv na broj 41-019, u skladu sa Odlukom o lokalnim administrativnim taksama, a republičke administrativne takse na račun broj:
840-742221843-57 poziv na broj 41-019 u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

Primena taksi od  01.01.2019.godine 

   VRSTA PODNESKA   Republička taksa Lokalna taksa
1 ZAHTEV, MOLBA, PRIJAVA i dr. tar.br.1 310,00 310,00
2 REŠENjE      tar.broj  9 530,00 530,00
3 UVERENjE     tar.broj  1 i 11 620,00  
4 ŽALBA          tar.broj 6 470,00 466,00
5 ZA PREPIS AKTA, SPISA, polutabak   410,00
6 ZA RAZGLEDANjE SPISA, za započeti sat   360,00

 

Iznosi administrativnih taksi za 2019. godinu.