LOKALNI OMBUDSMAN

Lokalni ombudsman


Maša Marjanović- zamenik Lokalnog ombudsmana

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
II sprat, kancelarija 87
Tel. 244-4247

Lokalni ombudsman pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi.
Po pritužbi građana, Lokalni ombudsman pokreće postupak u slučaju povrede individualnih ili kolektivnih prava i interesa građana kada su ona povređena:
aktom, radnjom ili nečinjenjem opštinske uprave, javnog pravobranilaštva i javnih službi koje je osnovala Gradska opština Voždovac.

Ako utvrdi propust, odnosno nepravilnost, Lokalni ombudsman će zahtevati da se greška ispravi i predložiti način za to.

Pre podnošenja pritužbe podnosilac je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem postupku. Uslov za pokretanje postupka od strane Lokalnog ombudsmana je da su iscrpljena sva pravna sredstva protiv predmeta pritužbe. Ukoliko to nije učinio, Lokalni ombudsman će podnosioca uputiti na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, i neće pokretati postupak dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva.

Kako do Lokalnog ombudsmana?

Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice može da podnese pritužbu Lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Voždovac, Ustanička br. 53.

Pritužba se podnosi :
– u pisanoj formi (popunjavanjem obrasca koji se može preuzeti sa sajta ili u Uslužnom centru opštine Voždovac)
– putem elekronske pošte – e-mail: ombudsman@vozdovac.rs Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Javaskript da bi ste je videli.
– usmeno (uz prethodno zakazivanje na telefon 011/244-2877)
utorkom i četvrtkom 10 do 14 časova.

Na zapisnik i na podnošenja pritužbe se ne plaća nikakva taksa, niti bilo kakva druga naknada.

U ime maloletnog deteta pritužbu može podneti njegov roditelj ili zakonski zastupnik, a u ime pravnog lica – lice ovlašćeno za zastupanje.
Anonimne pritužbe se neće procesuirati.