NAJČEŠĆA PITANjA I ODGOVORI

1. Da li u opštini Voždovac postoji besplatna pravna pomoć i koje je radno vreme?

U Gradskoj opštini Voždovac postoji besplatna pravna pomoć, u okviru koje pravnik daje pravne savete, usmeno i pismeno.
Građani se mogu javiti radnim danima u vremenu od 8:30 do 12:30 časova, u sobu 86, drugi sprat.
Kontakt telefon je: 244-5731

2. Koje je radno vreme šaltera pisarnice? 

Šalter pisarnice radi svakog radnog dana od 8 do 16 časova. Sve informacije o radnom vremenu možete pogledati na našoj internet stranici:  vodič kroz Opštinu, a iznosi administrativnih taksi nalaze se na stranici: pisarnica. 

3. Da li u Opštini mogu da se overe dokumenta (prepisi, potpisi, punomoćja i ugovori)? 

Od 1. marta 2017. godine, u skladu sa članom 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Uprava GO Voždovac ne obavlja POSLOVE OVERE.

Ovde možete pogledati spisak notara na Voždovcu.

4. Kome da se obratim za čišćenje otpada, obraslog šiblja i korova oko zgrade?

Ukoliko se navedena javna površina ne nalazi u planu čišćenja JKP „Gradska čistoća“ možete se obratiti Eko patroli opštine Voždovac (kontakt tel. 244-7420; e-mail: ekopatrola@vozdovac.rs), koja vrši čišćenje u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti. Ukoliko je  čišćenje javne površine u nadležnosti JKP „Gradska čistoća“ kontaktirajte ih putem telefona 2822-916; e-mail: infocentar@gradskacistoca.rs. Njihova adresa je Pogon „Voždovac”, Milana Toplice br. 1a.

4. Gde mogu da proverim iznos dugovanja poreza na imovinu i gde se prijavljuje porez?

Sekretarijat za javne prihode- Odeljenje Voždovac, gde se prijavljuje i plaća porez na imovinu fizičkih lica, kao i takse nalazi se u zgradi Gradske opštine Voždovac, Ustanička 53, bočni ulaz sa leve strane, kontakt tel. 011/777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005, ujpvozdovac@beograd.gov.rs.

Sve ostale informacije možete pogledati na stranici Sekretarijata za javne prihode.

5. Gde mogu da dobijem izvod iz matične knjige rođenih (umrlih, venčanih) i gde može da se zakaže venčanje?

Izvode iz matičnih knjiga izdaje matična služba (Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada BeogradaOdeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Voždovca) – šalter u Uslužnom centru vrši prijem zahteva i izdavanje izvoda – uverenja iz matičnih knjiga građanima uz asistenciju koordinatora GO Voždovac.
Venčanje se može zakazati u matičnoj službi u prizemlju zgrade: sobe br. 44, 45 i 46;
Telefoni za informacije je 777-3044 i 777-3045,
e-pošta:milenasaric@vozdovac.rsmilena.kragic@vozdovac.rs,
oucbelipotok@vozdovac.rs

6. Koja je procedura za dobijanje odobrenja za seču stabala?

Zahtev za seču stabala podnosi se pismenim putem Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove, Komisiji za seču, Kraljice Marije 1, na osnovu čijeg zapisnika sa nalazom i mišljenjem se odlučuje o zahtevu.

7. Kome da se obratimo i koja je procedura da se preda zahtev za rekonstrukciju igrališta/parkića/terena u našem kraju?

Zahtev možete uputiti pismeno Veću opštine Voždovac na pisarnici u centralnom holu zgrade (e-pošta: vece@vozdovac.rs). Ukoliko Opština nema dovoljno finansijskih sredstva u budžetu za navedenu namenu, zahtev će biti prosleđen JKP „Zelenilo – Beograd“, u čijoj je nadležnosti uređenje dečijih igrališta, kako bi se uvrstio u njihov godišnji plan. Zahtev se može uputiti i direktno JKP „Zelenilo Beogradu“ putem mejla: info@zelenilo.rs.

8. Da li postoji mogućnost naručivanja dokumenata putem veb sajta Opštine?

Na žalost, GO Voždovac trenutno nije u mogućnosti da obezbedi poručivanje dokumenata putem veb prezentacije.

9. Koji je  postupak za sprovođenje objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola?

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Zarad lakšeg i jednostavnijeg pokretanja procedure pripremili smo dokument koji ima za cilj da predupredi greške i propuste i ubrza postupak 10 najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri.