НАЈЧЕШЋA ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Да ли у општини Вождовац постоји бесплатна правна помоћ и које је радно време?

У Градској општини Вождовац постоји бесплатна правна помоћ, у оквиру које правник даје правне савете, усмено и писмено.
Грађани се могу јавити радним данима у времену од 8:30 до 12:30 часова, у собу 86, други спрат.
Контакт телефон је: 244-5731

2. Које је радно време шалтера писарнице? 

Шалтер писарнице ради сваког радног дана од 8 до 16 часова. Све информације о радном времену можете погледати на нашој интернет страници:  водич кроз Општину, а износи административних такси налазе се на страници: писарница. 

3. Да ли у Општини могу да се овере документа (преписи, потписи, пуномоћја и уговори)? 

Од 1. марта 2017. године, у складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Управа ГО Вождовац не обавља ПОСЛОВЕ ОВЕРЕ.

Овде можете погледати списак нотара на Вождовцу.

4. Коме да се обратим за чишћење отпада, обраслог шибља и корова око зграде?

Уколико се наведена јавна површина не налази у плану чишћења ЈКП „Градска чистоћа“ можете се обратити Еко патроли општине Вождовац (контакт тел. 244-7420; e-mail: ekopatrola@vozdovac.rs), која врши чишћење у оквиру својих могућности и надлежности. Уколико је  чишћење јавне површине у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“ контактирајте их путем телефона 2822-916; e-mail: infocentar@gradskacistoca.rs. Њихова адреса је Погон „Вождовац”, Милана Топлице бр. 1а.

4. Где могу да проверим износ дуговања пореза на имовину и где се пријављује порез?

Секретаријат за јавне приходе- Одељење Вождовац, где се пријављује и плаћа порез на имовину физичких лица, као и таксе налази се у згради Градске општине Вождовац, Устаничка 53, бочни улаз са леве стране, контакт тел. 011/777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005, ujpvozdovac@beograd.gov.rs.

Све остале информације можете погледати на страници Секретаријата за јавне приходе.

5. Где могу да добијем извод из матичне књиге рођених (умрлих, венчаних) и где може да се закаже венчање?

Изводе из матичних књига издаје матична служба (Секретаријат за управу Градске управе града БеоградаОдељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца) – шалтер у Услужном центру врши пријем захтева и издавање извода – уверења из матичних књига грађанима уз асистенцију координатора ГО Вождовац.
Венчање се може заказати у матичној служби у приземљу зграде: собе бр. 44, 45 и 46;
Телефони за информације је 777-3044 и 777-3045,
е-пошта:milenasaric@vozdovac.rsmilena.kragic@vozdovac.rs,
oucbelipotok@vozdovac.rs

6. Која је процедура за добијање одобрења за сечу стабала?

Захтев за сечу стабала подноси се писменим путем Секретаријату за комуналне и стамбене послове, Комисији за сечу, Краљице Марије 1, на основу чијег записника са налазом и мишљењем се одлучује о захтеву.

7. Коме да се обратимо и која је процедура да се преда захтев за реконструкцију игралишта/паркића/терена у нашем крају?

Захтев можете упутити писмено Већу општине Вождовац на писарници у централном холу зграде (е-пошта: vece@vozdovac.rs). Уколико Oпштина нема довољно финансијских средства у буџету за наведену намену, захтев ће бити прослеђен ЈКП „Зеленило – Београд“, у чијој је надлежности уређење дечијих игралишта, како би се уврстио у њихов годишњи план. Захтев се може упутити и директно ЈКП „Зеленило Београду“ путем мејла: info@zelenilo.rs.

8. Да ли постоји могућност наручивања докумената путем веб сајта Општине?

На жалост, ГО Вождовац тренутно није у могућности да обезбеди поручивање докумената путем веб презентације.

9. Који је  поступак за спровођење обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола?

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи, можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Зарад лакшег и једноставнијег покретања процедуре припремили смо документ који има за циљ да предупреди грешке и пропусте и убрза поступак 10 најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури.