ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА

Интерресорна комисија Градске општине Вождовац је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из осетљивих група. То могу бити деца са сметњама у развоју, инвалидитетом, тешкоћама у учењу, из социјално ускраћених или  нестимулативних средина, као што су деца из сиромашних породица, деца ромске националности.

Додатна подршка односи се на права и услуге које детету обезбеђују превазилажење физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних животних активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у заједници и успешно напредовање.

Комисија има 4 стална члана: педијатра, дефектолога, социјалног радника и психолога школе.

Образац: Захтев за интерресорну комисијуКомисија заседа средом од 14:00 до 16:00 часова.
ГО Вождовац, Устаничка 53, приземље, кацеларија бр. 36,
телефон: 011/777-3036  или 011/244- 3922

УПУТСТВО ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ:

  1. Процена потреба детета за пружањем додатне подршке врши се:

на захтев родитеља/старатеља детета, на иницијативу образовне, здравствене или установе социјлне заштите, уз сагласност родитеља/старатеља.

Као родитељ имате право:
да тражите све информације за које мислите да су значајне и да ће Вам бити од помоћи приликом доношења одлуке о давању сагласности, стручњаци из Установе морају да Вам дају  информације које тражите, на начин који је разумљив, нисте у обавези да дате сагласност за покретање поступка, али установа може о томе да обавести надлежни Центар за социјални рад.

Ако сте сагласни, попуњавате прописани образац, који се налази на сајту ГО Вождовац, код вашег педијатра или школског лекара.

2. Уз образац је неопходно приложити медицинску документацију као и документацију из које се види да постоји потреба за проценом.

Изабрани лекар ће обрадити захтев и упутити га координатору/ки Комисије.

  1. Врши се обрада захтева и заказивање састанка, где је координатор дужан да закаже састанак.

Овом састанку присуствује родитељ/старатељ заједно са дететом и сви чланови Комисије.

  1. Отпочињање процеса процене;

Комисија доноси интегрисано мишљење о потреби за додатном подршком.

  1. Сваки члан/ица Комисије је дужан/а да Вам по Вашем захтеву, образложи своје мишљење на јасан и разумљив начин.

Имате право да уложите приговор Комисији најкасније 15 дана по доношењу мишљења.