LOKALNI IZBORI 2020.

Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011 i 12/2020), člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 –autentično tumačenje) i člana 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/20),

                    Izborna komisija Gradske opštine Voždovac, na sednici održanoj 17. marta 2020. godine, donela je

R E Š E Nj E

O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNjI U SPROVOĐENjU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE

  1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, raspisanih za 26. april 2020. godine, dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20).
  2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđeni Zakonom o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US, 36/11 i 12/20), Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i Uputstvom za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac, raspisanih za 26. april 2020. godine („Službeni list grada Beograda“, broj 23/20).
  3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji, počev od dana prestanka vanrednog stanja.
  4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ove odluke ostaju na pravnoj snazi.
  5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu grada Beograda“.

O b r a z l o ž e nj e

                    Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije.

Vlada je, na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, 16. marta 2020. godine donela Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja. Uredba je stupila na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, 16. marta 2020. godine.

Članom 5. navedene uredbe propisano je da se njenim stupanjem na snagu prekidaju sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova koji su raspisani za 26. april 2020. godine i da će se sprovođenje izbornih radnji nastaviti od dana prestanka vanrednog stanja.

U skladu sa navedenim, Izborna komisija Gradske opštine Voždovac, kao organ koji sprovodi postupak izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Voždovac, donosi rešenje o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje, s tim da će se izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviti u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti uređeno posebnim aktom Izborne komisije Gradske opštine Voždovac.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Izbornoj komisiji Gradske opštine Voždovac u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC

I broj: 013-4- 28 /2020    od  17. marta 2020. godine

                                                                                                 PREDSEDNIK

Marko Denčić

O D L U K A

  1. Utvrđuje se da je sedište Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u kancelariji broj 60. na prvom spratu zgrade Gradske opštine Voždovac, telefon broj 24-34-985.
  2. Utvrđuje se da je sedište Stručne službe obrazovane u Upravi gradske opštine Voždovac radi priprema i sprovođenja izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac u kancelariji br. 59, na prvom spratu zgrade Gradske opštine Voždovac, telefon broj 244-54-83.

IZBORNA KOMISIJA
GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC


PREDAJA IZBORNE LISTE

Izborna lista se po pravilu,  podnosi Izbornoj komisiji u radno vreme Uprave, odnosno radnim danima u vremenu od 8:00 do 16:00 časova. Podnošenje izborne liste i obavljanje drugih izbirnih radnji van radnog vremena vrši se uz prethodnu najavu  Izbornoj komisiji, pozivom sekretara Izborne komisije: Mari Kler Đorđević 064/ 87-87-806 i zamenika sekretara Nataše Prentović 063/263-754.


OBAVEŠTENjE O RADU MATIČNE SLUŽBE

Radi pribavljanja neophodne dokumentacije za podnosioce izbornih lista – kandidate, Matičari MP Voždovac i MP Voždovac- Beli Potok biti dežurni radnim danom do 18:00 časova, kao i subotom od 10:00 do 14:00 časova u službenim prostorijama Matične službe, do završetka roka za podnošenje izbornih listi – 10. aprila 2020. godine.

 

O B A V E Š T E Nj E

ODLUKOM PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA OD 4.MARTA 2020. GODINE RASPISANI SU IZBORI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINE GRADSKIH OPŠTINA ZA 26.04.2020. GODINE I ROKOVI ZA VRŠENjE IZBORNIH  RADNjI SU POČELI  DA TEKU OD 04.03.2020. GODINE.

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC JE NA SEDNICI ODRŽANOJ 04.03.2020. GODINE UTVRDILA OBRASCE ZA SPROVOĐENjE IZBORNIH RADNjI ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC.

OBAVEŠTAVAJU SE POLITIČKE STRANKE, STRANAČKE KOALICIJE, GRUPE GRAĐANA DA MOGU DA PREUZMU OBRASCE ZA SPROVOĐENjE IZBORNIH RADNjI ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U PISANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI U KANCELARIJI br. 59. I 60. NA I  SPRATU ZGRADE SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 0800-1600 ČASOVA  POČEV OD 05.03.2020. GODINE.

          IZBORNA KOMISIJA
GRADSKE  OPŠTINE VOŽDOVAC

Preuzimanje obrazaca:
01. Izborna lista 2020.
02. Ovlašćenje za podnošenje izborne liste 2020.
03. Saglasnost nosioca liste
04. Potvrda o izbornom pravu
05. Izjava o prihvatanju kandidature za odbornika
06. Potvrda o prebivalištu kandidata
07. Spisak birača
08. Izjava podrške birača
09. Rešenje o proglašenju izborne liste
10. Rešenje o odbacivanju neblagovremenosti
11. Zaključak o utvrđivanju nedostataka
12. Rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste
13. Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste
14. Kontrolni listić
15. Glasački listić
16. Potvrda o biračkom pravu za glasanje van biračkog mesta
17. Zapisnik o primopredaji izbornog materijala pre glasanja
18. Zapisnik o radu biračkih odbora
19. Zapisnik o primopredaji izbornog materijala posle glasanja
20. Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata
21. Uverenje o izboru odbornika

Ostala dokumenta:
–  POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GO VOŽDOVAC
–  UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GO VOŽDOVAC
–  ODLUKA O SEDIŠTU IZBORNE KOMISIJE GO VOŽDOVAC
–  ROKOVNIK ZA VRŠENjE IZBORNIH RADNjI

UVID U DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GO VOŽDOVAC

PROGLAŠENE IZBORNE LISTE:
1. Aleksandar Vučić – Za našu decu.
2. IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“