ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење, и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020-3),

Изборна комисија Градске општине Вождовац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

 1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, расписаних 4. марта 2020. Године, почев од дана доношења овог решења.
 2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
 3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини Градске општине Вождовац, и Упутством за спровођење избора за одборнике Градске општине Вождовац („Службени лист града Београда“ број 23/20).
 4. Изборна комисија Градске општине Вождовац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
 5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине града Београда.
 6. Ово решење објавити у Службеном листу Града Београда.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Скупштине Града Београда је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини Градске општине Вождовац за 26. април 2020. године („Службени лист Града Београда“, број 21/20). У складу том одлуком Изборна комисија Градске општине Вождовац је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске општине Вождовац је, 17. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020-4).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 17. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске општине Вождовац, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској (Општинској) изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ
Марко Денчић, дипл.правник

Преузимање образаца:
01. Изборна листа 2020.
02. Овлашћења за подношење изборне листе
03. Сагласност носиоца листе
04. Потврда о изборном праву
05. Изјава о прихватању кандидатуре за одборника
06. Потврда о пребивалишту кандидата
07. Списак бирача
08. Изјава подршке бирача
09. Решење о проглашењу изборне листе
10. Решење о одбацивању неблаговрмености
11. Закључак о утврђивању недостатака
12. Решење о одбијању проглашења изборне листе
13. Решење о утврђивању збирне изборне листе
14. Конторлни лист
15. Гласачки листић
16. потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места 
17. Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања 
18. Записник о раду бирачких одбора
19. Записник о примопредаји изборног материјала после гласања
20. Записник о раду изборне комисије на утврђивању резултата 2020.
21. Уверење о избору одборника

Остала документа:
– УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗАОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ-измена
– УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГО ВОЖДОВАЦ март 2020
РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ-ИЗМЕНА

– ПОСЛОВНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ
– ОДЛУКА О СЕДИШТУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ
– УВИД У ДЕО JЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ.
– ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГО ВОЖДОВАЦ

ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ:
1. Александар Вучић – За нашу децу.
2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“
3. Савез за Вождовац
4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
5. АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА ВОЖДОВАЦ
6. ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, ЗА НАШ ВОЖДОВАЦ
7. METЛА 2020 – ДСС
8. ХРАБРО – Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници – Српска народна партија
9. Група грађана СРПСКА ДЕСНИЦА ЗА ДОМАЋИНСКИ ВОЖДОВАЦ – Проф.др Ненад Капор
10. „СУВЕРЕНИСТИ“
11. ДОБРО ЗА ВОЖДОВАЦ

ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГО ВОЖДОВАЦ 21.06.2020.ГОДИНЕ

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 2020. ГОДИНЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

Ради прибављања неопходне документације за подносиоце изборних листа – кандидате, Матичари МП Вождовац бити дежурни радним даном до 18:00 часова, као и суботом од 10:00 до 14:00 часова у службеним просторијама Матичне службе, до завршетка рока за подношење изборних листи – 5. јуна 2020. године.


ПРЕДАЈА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Изборна листа се по правилу,  подноси Изборној комисији у радно време Управе, односно радним данима у времену од 8:00 до 16:00 часова. Подношење изборне листе и обављање других избирних радњи ван радног времена врши се уз претходну најаву  Изборној комисији, позивом секретара Изборне комисије: Мари Клер Ђорђевић 064/ 87-87-806 и заменика секретара Наташе Прентовић 063/263-754.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20),

                    Изборна комисија Градске општине Вождовац, на седници одржаној 17. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

 1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
 2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), Законом о локалним изборима, Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац, расписаних за 26. април 2020. године („Службени лист града Београда“, број 23/20).
 3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи, почев од дана престанка ванредног стања.
 4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
 5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити од дана престанка ванредног стања.

У складу са наведеним, Изборна комисија Градске општине Вождовац, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Изборне комисије Градске општине Вождовац.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији Градске општине Вождовац у року од 24 часа од часа доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I број: 013-4- 28 /2020    од  17. марта 2020. године

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
Марко Денчић

О Д Л У К А

 1. Утврђује се да је седиште Изборне комисије Градске општине Вождовац у канцеларији број 60. на првом спрату зграде Градске општине Вождовац, телефон број 24-34-985.
 2. Утврђује се да је седиште Стручне службе образоване у Управи градске општине Вождовац ради припрема и спровођења избора за одборнике Скупштине градске општине Вождовац у канцеларији бр. 59, на првом спрату зграде Градске општине Вождовац, телефон број 244-54-83.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОДЛУКОМ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ОД 4.МАРТА 2020. ГОДИНЕ РАСПИСАНИ СУ ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА 26.04.2020. ГОДИНЕ И РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ  РАДЊИ СУ ПОЧЕЛИ  ДА ТЕКУ ОД 04.03.2020. ГОДИНЕ.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЈЕ НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 04.03.2020. ГОДИНЕ УТВРДИЛА ОБРАСЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ, СТРАНАЧКЕ КОАЛИЦИЈЕ, ГРУПЕ ГРАЂАНА ДА МОГУ ДА ПРЕУЗМУ ОБРАСЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ У ПИСАНОЈ И ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ У КАНЦЕЛАРИЈИ бр. 59. И 60. НА I  СПРАТУ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 0800-1600 ЧАСОВА  ПОЧЕВ ОД 05.03.2020. ГОДИНЕ.

          ИЗБОРНA КОМИСИЈA
ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ