УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Управа Градске општине Вождовац ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ.

Део Јединственог бирачког списка на територији Градске општине Вождовац изложен је у седишту Градске општине Вождовац Ул. Устаничка број 53, приземље, канцеларија бр. 37.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена  лица са боравиштем на територији  Градске општине Вождовац могу поднети Управи градске општине Вождовац у периоду од 08:00 до 18:00 сваког радног дана и суботом од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 5.06.2020. године у 24:00 часова. Информације можезе добити позивом на број 011/245-8890

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношења захтева  за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 05.06.2020.године у 24:00 часова поднети захтев да се у бирачки  списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати на месту боравишта на територији Градске општине Вождовац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске, односно општинске управе и овлашћено лице подносиоц изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства  државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri-biracki-spisa, уношењем података о  јединственом матичном броју грађана.

Поделите вест: