ORGANIZACIONE JEDINICE

ODELjENjE ZA FINANSIJE, PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I PLANIRANjE

Odsek za budžet i investicije obavlja poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, nacrt budžeta i izvršenje budžeta; obaveštava korisnike budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama, planira budžetsku likvidnost gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje; odobrava preduzete obaveze i prosleđuje trezoru radi izvršenja; priprema predlog odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve; vrši eventualne korekcije plana, sastavlja konsolidovani završni račun budžeta i podnosi izvršnom organu lokalne vlasti. Vrši izdavanje različitih uverenja vezanih za istorijske podatke iz Registra privatnih preduzetnika i druge poslove iz nadležnosti Opštine vezane za privatno preduzetništvo.

Odsek za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na sprovođenje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima o javnim nabavkama; učestvuje u predlogu  odluke o pokretanju postupaka i prati dalji postupak u vezi sa javnim  nabavkama; obavlja pojedine poslove  u vezi sa praćenjem  postupka javnih nabavki  za mesne zajednice, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština; inicira predlog plana javnih nabavki za tekuću godinu  na osnovu prikupljenih zahteva odeljenja-službe,  podnosi izveštaje, priprema interna normativna  akta iz oblasti javnih nabavki, vrši poslove saradnje sa organima i  organizacijama koji u okviru svojih nadležnosti  primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki i druge poslove u svojoj oblasti.

Odsek za trezor obavlja sledeće poslove: prati priliv sredstava na konsolidovanom računu, definiše tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja, upravlja KRT-om, upravlja likvidnošću, kontroliše rashode, vodi glavnu knjigu trezora i priprema finansijske izveštaje, vrši poslove obračuna plata zaposlenih, vodi evidencije imovine i sredstava, vrši poslove blagajne i likvidature, upravlja finansijskim informacionim sistemom; inspekcijski nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava direktnih i indirektnih korisnika i poslove interne kontrole, godišnje i periodično izveštavanje evidencija o drugim računima u trezoru (fondovi, Opštinska izborna komisija, Povereništvo za izbeglice, računi mesnih zajednica), praćenje sredstava za stambenu izgradnju i obračun cene stana kod otkupa stanova, finansijsko praćenje svih vrsta investicija.

Odsek za društvene delatnosti obavlja poslove vezane za planiranje, realizaciju i nadzor projekata od bitnog značaja za razvoj gradske opštine; u okviru svojih nadležnosti brine o školama i obdaništima; prati stanje i stara se o opremanju i održavanju ( osim kapitalnog ) dečjih vrtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, staratelja u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, prevoz učenika osnovnih škola, prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju u skladu sa svojim nadležnostima; obavlja poslove vezane za školski sport; obavlja poslove praćenja planova iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja; prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planive od značaja za zaštitu životne sredine na svom području, u skladu sa aktima grada i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima; brine o javnim površinama, predlaže mere za uređenje zelenih površina, dečijih igrališta i objekata javne rasvete i sl.; sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima grada Beograda; predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada i vodi evidenciju o načinu organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada; obavlja poslove vezane za programe i projekte Opštine na izvođenju radova na kojima se Opština javlja kao investitor i brine o realizaciji istih; vrši tehničku kontrolu projektne dokumentacije i građevinski nadzor u održavanju objekata (osim kapitalnih); obavlja poslove u oblasti društvenih delatnosti koji se odnose na saradnju sa odgovarajućim ustanovama , društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za gradsku Opštinu i obavlja druge poslove predviđene zakonom i drugim aktima.

Odsek za boračko-invalidsku zaštitu obavlja poslove donošenja rešenja za priznavanje prava u oblasti boračko-invalidske zaštite ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine, kao i svi poslovi povezani sa ovim; vrši i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima.

ODELjENjE ZA KOMUNALNO-GRAĐEVINSKE I STAMBENE POSLOVE

Odsek za građevinske poslove vrši poslove koji se odnose na: pregled tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine; pretvaranja zajedničkih prostorija u stambene, odnosno poslovne prostorije; postupak izdavanja odobrenja za izgradnju, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju objekata, pretvaranje zajedničkih prostorija u stambene, odnosno poslovne prostorije do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine u skladu sa lokacijskom dozvolom; postupak po prijavi pripremnih radova i kontrolu usaglašenosti temelja; postupak izdavanja odobrenja za upotrebu objekata iz svoje nadležnosti; pregled zahteva sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata, adaptacija, sanacija i promena namene objekata bez izvođenja građevinskih radova, odnosno promena namene objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola; uverenja o fizičkim delovima i druga uverenja i potvrde iz evidencije koja se vodi u skladu sa zakonom, te postupanje po raznim vrstama zamolnica.

ODELjENjE ZA INVESTICIJE I PROJEKTE

Priprema i izrađuje programe i projektne zadatke po kojima se sprovode javne nabavke  iz  oblasti investicija; kontroliše  i odobrava sprovođenje tih programa; vrši  tehničku kontrolu projektne dokumentacije i građevinski nadzor u održavanju objekata (osim kapitalnih);  pribavlja potrebne dozvole i saglasnosti za potrebe Opštine; predlaže programe, stara se o sprovođenju investicionih projekata razvoja Opštine i  o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini; priprema i koordiniše poslove vezane za realizaciju investicionih projekata koji se odnose na objekte škola i vrtića (osim kapitalnog održavanja) i objekata čiji je osnivač Opština; predlaže mere za uređenje i održavanje javnih površina (zelene površine, pešačke komunikacije i površine, igrališta, objekti javnog osvetljenja i saobraćajnih znakova i dr.); predlaže mere za uređenje i održavanje izgleda stambenih zgrada, uključujući sprovođenje mera energetske efikasnosti i održivog razvoja; investicionim programima   predlaže  mere  kod  nadležnih  lokalnih i republičkih  organa  i potencijalnih   donora; prati i informiše organe  Opštine o investicionim radovima koji se izvode na teritoriji  Opštine i predlaže sprovođenje mera iz nadležnosti opštine, a u  skladu sa zakonom; učestvuje u procesu donošenja prostornih i urbanističkih planova koje donosi grad Beograd za teritoriju Opštine; daje mišljenja i inicijative za sprovođenje urbanističkih planova od interesa za Opštinu; predlaže i kontroliše izradu planske dokumentacije, predlaže njene izmene; organizuje i sprovodi rani javni uvid i javnu prezentaciju planske dokumentacije koja je u procesu usvajanja; informiše građane, potencijalne investitore  i organe Opštine o toku izrade i usvajanja planske dokumentacije.

ODELjENjE ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na: postupak eksproprijacije, administrativnog prenosa, ustanovljenja prava službenosti, izuzimanja gradskog građevinskog zemljišta i prestanka prava korišćenja zemljišta; vođenje postupaka sporazumnog utvrđivanja naknade, vođenje postupaka sporazumnog utvrđivanja naknade za oduzeto pravo korišćenja zajedničkih prostorija u stambenim zgradama; vođenje započetih postupaka o utvrđivanju prava na nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i pripajanje istih stanovima; vođenje započetih postupaka po zahtevima zemnjišno-knjižnih korisnika za ostvarivanje prečeg prava gradnje u cilju formiranja urbanističko-građevinskih parcela; vođenje započetih postupaka za poništaj pravosnažnih rešenja o utvrđenom pravu preče gradnje; vođenje započetih postupaka po zahtevima stranaka za utvrđivanje prava korišćenja na ostalom neizgrađenom građevinskom zemljištu; rešavanje po zahtevima za poništavanje rešenja o eksproprijaciji pojedinih nepokretnosti (deeksproprijacija); vođenje postupka vraćanja zemljišta u svojinu ranijem sopstveniku, odnosno pravnim sledbenicima istog i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu; otuđivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, u skladu sa zakonom i odlukom grada, radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, osim otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u postupku legalizacije; rešava po zahtevima za poništaj pravnosnažnog rešenja o izuzimanju iz poseda gradskog građevinskog zemljišta; rešava po zahtevima za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta za koje je rešenje o davanju na korišćenje radi izgradnje, odnosno poslednju izmenu rešenja doneo nadležni organ opštine i druge poslove u skladu sa zakonom; vrši identifikaciju katastarskih parcela; vodi poslove evidencije nepokretnosti na kojima je opština nosilac prava korišćenja ili raspolaganja; vodi evidenciju donetih rešenja iz imovinsko-pravne oblasti; vodi postupak otkupa i vrši izradu i reviziju ugovora o otkupu stanova na kojima je nosilac prava raspolaganja opština; izrađuje ugovore o kupoprodaji stanova u smislu Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini; prikuplja dokaze za uknjižbu opštinskih stanova; formira zbirke isprava i unosi u Registar, vodi vanupravni postupak po zamolnicama stranaka, sudova i drugih državnih organa i druge poslove u skladu sa zakonom.

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Građevinski inspektorat obavlja poslov e inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Odeljenje za komunalno-stambene i građevinske poslove i preduzimanje mera sankcionisanja nelegalne gradnje u skladu sa zakonom. U građevinskom inspektoratu vrši se i pravna obrada predmeta, tj. donošenje pojedinačnih pravnih akata vezanih za nelegalnu gradnju, podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava i prijava za privredne prestupe, kao i izdavanje rešenja o pravnom statusu objakata.

Komunalni inspektorat obavlja poslov e inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem Zakona i propisa grada koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti: uređivanje grada, javnih površina i dobara u opštoj upotrebi, kao i drugi poslovi utvrđeni Zakonom i propisima, osim onih poslova koji su povereni Komunalnoj inspekciji Grada.U ovom inspektoratu vrši se i pravna obrada akata iz nadležnosti komunalnog inspektorata.

U odseku za upravno pravne poslove obavljju se poslovi pružanja stručne pomoći građevinskim i komunalnim inspektorima u postupku inspekcijskog nadzora i rešavanja predmeta u upravnom postupku, staranje o pravilnoj primeni propisa u vođenju postupka, izrada prvostepenih rešenja, zaključaka o dozvoli izvršenja, o obustavi i prekidu postupka, izrada prekršajnih i krivičnih prijava, prijava za privredni prestup i drugih akata koje donose, odnosno podnose građevinski i komunalni inspektori, postupanje po žalbama pravnih i fizičkih lica, izrada zaključaka o izuzeću službenih lica, vođenje postupka izdavanja uverenja o vremenu izgradnje objekata.

Odsek za sprovođenje izvršenja obavlja poslove prinudnog izvršenja preko drugih lica iz nadležnosti Odeljenja za inspekcijske poslove, Odeljenja za komunalno-građevinske i stambene poslove i Odeljenja za imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Voždovac.

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Odsek za poslove pisarnice obavlja poslove – prijemne kancelarije, raspoređivanje predmeta po odeljenjima i službama; poslove arhive i ekspedicije; izdavanja i registracije radnih knjižica i poslove mesnih kancelarija.

Odsek za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na: utvrđivanje strategije razvoja, uređenje i unapređenje organizacije rada i modernizaciju Uprave opštine; racionalizaciju njene strukture i pojednostavljivanje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; priprema normativna akta i analitičke materijale iz delokruga Uprave opštine; prati zakonitost i efikasnost rada Uprave opštine u ostvarivanju prava i obaveza građana i izveštava nadležne organe; obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Upravi, prati kadrovsku strukturu zaposlenih radi njenog unapređenja; obavlja stručne poslove u vezi sa statusom izbeglih, prognanih i raseljenih lica poverenih od strane Komesarijata; izdaje uverenja o statusnim pitanjima građana zaposlenih u inostranstvu i članova njihovih porodica; obavlja poslove sahrane socijalno ugroženih lica i poslove ekshumacije; registracija ugovora o radu; stara se o izradi i upotrebi pečata; vođenje biračkog spiska građana; izdavanje i registracija radnih knjižica; stručne poslove popisa zaostavštine umrlih lica; popis stanovništva.

Odsek za mesne zajednice obezbeđuje uslove za što neposrednije učešće građana u vršenju poslova gradske opštine Voždovac, brine o zakonitosti rada mesnih zajednica, vrši obuku-edukaciju tehničkih sekretara i  predsednika MZ u vođenju tehničkih poslova vezanih za rad, konstituisanje i funkcionisanje MZ  GO Voždovac. Obavlja poslove vođenja evidencije i ostale poslove o pečatima mesnih zajednica, vodi finansijsku dokumentaciju o potrebama i troškovima MZ i o tome obaveštava nadležne organe, kontaktira sa pravnim i fizičkim licima koja se obraćaju MZ i daje im potrebne informacije, izrađuje potrebne analize i izveštaje iz delokruga rada MZ, sarađuje sa predsednicima MZ, vodi brigu o imovini kojom upravlja MZ, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Odseka, inicira nabavku potrebnog materijala i opreme za MZ, organizuje, učestvuje u vanrednim akcijama MZ po nalogu šefa Odseka, načelnika Službe i načelnika Uprave opštine i obavlja i druge poslove državne uprave u skladu sa propisima.

Odsek za informatiku održava i razvija jedinstveni informacioni sistem, pruža stručnu pomoć korisnicima računarske opreme, prati savremena tehnološka dostignuća u oblasti komunikacija, lokalnih računarskih mreža (LAN) i širokopojasnih računarskih mreža (WAN), mrežne zaštite, servera, desktop i laptop računara, prateće opreme i elektronskog poslovanja u državnoj upravi; organizuje i razvija informacione i komunikacione tehnologije u Upravi opštine, radi na uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija kao i stručno konsultantske usluge kod izbora hardvera, softvera i aplikativnih rešenja za potrebe Gradske opštine; povezuje i održava računarsku mrežu u Upravi opštine i isturenim punktovima; sarađuje sa gradskim Zavodom za informatiku i statistiku i nadležnim gradskim organima; održava i unapređuje kompjutersku infrastrukturu i opremu u Upravi opštine; održava bazu podataka o mrežnoj i računarskoj opremi u Upravi opštine; postavlja, održava i ažurira sadržaj prezentacije Opštine na Internetu; priprema tendere za javne nabavke hardvera i aplikativnih programa; obavlja i druge poslove državne uprave u skladu sa propisima.

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Odsek za skupštinske poslove vrši stručne i organizacione poslove za Skupštinu opštine, njena radna tela, odborničke grupe i odbornike, predsednika Opštine i Opštinsko veće, Kabint predsednika i zamenika predsednika opštine, koji se odnose na: pripremu sednice i obradu akata usvojenih na sednicama, čuvanje izvornih dokumenata o radu organa Opštine, vođenje evidencije o održanim sednicama, predstavke i pritužbe građana, izrada rešenja o izboru imenovanjima, postavljenjima i odlikovanjima, obezbeđuje javnost rada organa Opštine i poslove vezane za sprovođenje izbora. U odseku se obavljaju poslovi protokola, organizuju manifestacije, tribine, panel diskusije, savetovanje, organizaciju poslova vezanih za prijem građana kod nadležnih funkcionera, organizuje prijem zvaničnih delegacija i organizacija poseta delegacije opštine Voždovac drugim opštinama i gradovima kako u zemlji tako u i u inostranstvu, vrši prijem i obradu pošte predsednika opštine i Opštinskog veća.

Odsek za opšte-tehničke i vozačke poslove vrši poslove koji se odnose na korišćenje i održavanje zgrade i prostorija i obezbeđenje drugih uslova za rad Opštinske uprave i organa opštine i druge servisne usluge. Organizuje i objedinjuje rukovođenje celokupnim voznim parkom, obezbeđuje tehnička ispravnost vozila, vodi evidencije o korišćenju vozila, tehničku pregledima vozila, lekarskim pregledima vozača, utvrđuje predlog za rashod i nabavku vozila i dr.

SLUŽBA ZA INFORMISANjE, PROTOKOL I KABINET

Odsek za protokol i informisanje obavlja stručno – operativne, administrativne, organizacione i poslove vezane za pripremu sastanaka, obeležavanje važnih datuma, ažurira spiskove zvanica za različite prigode, održava sve kontakte sa institucijama a u vezi sa protokolom, ažurira spiskove i kontakte diplomatskog kora, obezbeđuje uslove, organizuje i realizuje proslave, svečanosti, koktele i druge manifestacije, vodi računa o postupcima i pravilima prilikom susreta Predsednika opštine i opštinskih funkcionera sa gostima i poslovnim prijateljima, učestvuje u izradi programa, informacija i drugih materijala iz delokruga protokola, kao i sve poslove koji se odnose na komunikaciju sa medijima, pripremu informativnih i analitičkih materijala o informisanju u opštini, pripremu odgovarajućih publikacija za potrebe Opštine, organizovanje konferencija za novinare svih vrsta medija, kontakte sa redakcijama sredstava javnog informisanja, pripremu zvaničnih saopštenja za javnost, dnevno pripremanje vesti i fotografije za sajt Opštine, organizuje i sprovodi programsku koncepciju biltena „Voždovačke novine“, koordinira rad redakcije, usmerava rad novinara i saradnika, rediguje pripremljene tekstove, osmišljava i sprovodi poslove marketinga vezane za bilten.

Kabinet obavlja: stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsednika opštine  i zamenika predsednika opštine koji se odnose na: neposredno izvršavanje i staranje o izvršavanju politike izvršne vlasti opštine; sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma i sastanaka predsednika i zamenika predsednika; pripremu materijala i programa rada predsednika i zamenika predsednika; evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata, i druge organizacione i administravino-tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika; obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica organa Humanitarnog fonda i realizacijom donetih akata; razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, postupa po njima i o tome obaveštava građane; prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika  opštine; vrši stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine, koji se odnose na: predstavljanje Skupštine opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu; koordinaciju rada u saradnji sa gradskim opštinama, gradovima i opštinama u Srbiji, okruzima i nadležnim republičkim organima; pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine; praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza Skupštine opštine; koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine; prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Skupštine opštine; raspoređivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine; sređivanje dokumentacije vezane za aktivnosti predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine.