ВОДИЧ КРОЗ ОПШТИНУ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– ОДЕЉЕЊЕ за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборних права – ВОЖДОВАЦ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ
Приземље, канцеларија бр. 38
тел: 011/244-9729
e-mail:milenasaric@vozdovac.rsmilena.kragic@vozdovac.rs,
oucbelipotok@vozdovac.rs

Матична служба – приземље зграде:
канцеларије бр. 44, 45 и 46 – пријем странака од 08 до 15 часова
тел: 011/777-3044 и 777-3045

СЕКЕРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
– Одељење Вождовац (порез на имовину физичких лица)
Устаничка 53 – улаз са леве стране зграде
Тел:011/ 777-3002, 777-3003, 777-3004, 777-3005
e-mail: ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Рад са странкама сваког радног дана од 8 до 14 часова, средом од 08 до 18:30 часова.

————————————————————————————————

Градска општина Вождовац
Устаничка 53, 11107 Београд
тел: 011/244-7420
e-mail: opstina@vozdovac.rs

Радно време Градске општине Вождовац:
Радним даном од 8 до 16 часова.

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ (Устаничка 53,улаз са десне стране)

Радно време – радним даном од 08 до 16 часова

 1. Писарница Општине Вождовац
  Пријем странака од 08 до 16 часова
  Контакт: prijem.podnesaka@vozdovac.rs
 2. Издавање извода из матичних књига-Матична служба
  Пријем захтева и издавање извода – уверења из матичних књига грађанима врши се уз асистенцију координатора ГО Вождовац.
  Пријем странака од 08 до 15 часова
  Контакт: maticari@vozdovac.rs
 3. Писарница Службе катастра непокретности –РГЗ
  Пријем странака: од 08 до 15 часова
  Контакт: info.centar@rgz.gov.rs
 4. Шалтер Поште Србије
  Радно време од 08 до 16 часова

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР БЕЛИ ПОТОК (Долска улица – код амбуланте)
Тел. 011/3908-450
Радно време: сваког радног дана од 8 до 15 часова
– шалтер писарнице Општине
– Секретаријат за управу Градске управе града Београда – Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
СВЕТОЗАР САВИЋ
Приземље, канцеларија бр. 42
тел: 011/244-5480

Одсек за послове писарнице
Одсек за послове архиве
Одсек за кадровска питања, нормативно-правне послове и општу управу
Одсек за ванредне ситуације, послове одбране, цивилне заштите, безбедности и здравља на раду и противпожарну заштиту

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
МАЈА ПЕТКОВИЋ
Приземље, канцеларија бр.47
тел:011/244-4132

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
НЕМАЊА МИЉУШ
Приземље, канцеларија бр. 18
тел: 011/245-82-58

Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
Одсек за комуналне послове
Одсек за стамбене послове
Одсек за послове озакоњења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
НЕНАД МИТРОВИЋ
Спрат II, канцеларија бр.109
тел: 011/244-5454

Комунални инспекторат
Одсек за управно-правне послове и спровођење извршења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ИНВЕСТИЦИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЈЕЛИСАВКА ЂУРАШИНОВИЋ
Спрат I, канцеларија бр. 55
тел: 011/244-9654

Одсек за буџет
Одсек за трезор
Одсек за праћење директних и индиректних корисника, програме и пројекте
Одсек за праћење месних заједница
Одсек за борачко-инвалидску заштиту
Одсек за инвестиције и привреду

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ИНФОРМАЦИОНУ ТЕХНОЛОГИЈУ
Спрат I, канцеларија бр. 56
тел: 011/244-7579

Одсек за друштвене делатности
– Интерресорна комисија
Приземље, канцеларија бр. 36, телефон: 011/ 244-3922
Одсек за јавне набавке
Одсек за информациону технологију

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ВЕЋА
Спрат I, канцеларија бр.60
тел: 011/244-4985

Одсек за скупштинске послове и послове Већа
Одсек за правну помоћ
канцеларија 86, II спрат,тел. 011/244-5731
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОТОКОЛ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
БОЈАНА АНТОНИЈЕВИЋ
Спрат II
тел: 011/244-0020

Одсек за односе с јавношћу
Одсек за координацију рада Већа са грађанима


————————————————————————————————

ЈКП “ИНФОСТАН”
Радно време: 7:30-15:30 радним данима
Контакт: 011/ 395-4427,
e-mail: vozdovac@infostan.rs 
Адреса: Устаничка 53, канцеларије 26, 27 и 31(шалтер)