Rani javni uvid povodom izrade PDR za područje između ulica Braće Jerković, Mirče Aceva, Sive stene i Zaplanjske

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za područje između ulica Braće Jerković, Mirče Aceva, Sive stene i Zaplanjske

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 7.9.2023. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica Braće Jerković, Mirče Aceva, Sive stene i Zaplanjske, Gradska opština Voždovac, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23)

Oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade

PLANA DETALjNE REGULACIJE
ZA PODRUČJE IZMEĐU ULICA BRAĆE JERKOVIĆ, MIRČE ACEVA, SIVE STENE I ZAPLANjSKE, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 25. septembra do 9. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 9. oktobrom 2023. godine. 

Tekst i grafika

Podelite vest: