ДЕЦА НАЈУГРОЖЕНИЈА КАДА ЈЕ РЕЧ О НАСИЉУ У ПОРОДИЦИ

Општина Вождовац, настављајући трибине о насиљу у породици под називом „Да се не понови“, организовала је скуп, овога пута за становнике Кумодраж села.

Све у вези спровођења новог За­ко­на о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци који је ступио на снагу 1.јуна ове године и резултатима његове примене, у Месној заједници „Кумодраж“ говорили су представници општине Вождовац, полиције, ОЕБС-а, тужилаштва и Социјалног рада.

Како су учесници трибине нагласили, потребно је да сви учествују у решавању овог проблема, а не само они који трпе насиље.

Милан Милетић, командир Полицијске испоставе Бели Поток истиче да захваљујући новом закону по­ли­ци­ја све чешће из­ри­че хит­ну ме­ру за­шти­те у тра­ја­њу од 48 ча­со­ва – на­сил­ник се уда­ља­ва из ста­на на два да­на, од­но­сно до­би­ја за­бра­ну при­ла­ска жр­тви на­си­ља на 48 са­ти. По­ли­ци­ја по­том оба­ве­шта­ва ту­жи­ла­штво и под­но­си сву пра­те­ћу до­ку­мен­та­ци­ју о кон­крет­ном слу­ча­ју, а ту­жи­ла­штво има рок од 24 ча­са да про­це­ни да ли ће про­ду­же­ње те хит­не ме­ре за­шти­те жр­тве од на­сил­ни­ка за­тра­жи­ти од су­да. По за­ко­ну, суд та­ко­ђе има рок од 24 ча­са да од­лу­чи да ли ће ту ме­ру за­шти­те да про­ду­жи за три­де­сет да­на.

Заменик тужиоца Предраг Миленковић, навео је да су деца најугроженија када је реч о насиљу у породици. Нагласио је да је насиље друштвени проблем и како су овакве трибине потребне да би се афирмисала свест о нужности борбе против ове негативне друштвене појаве. Од кључне важности је помоћ свих грађана који не треба да окрећу главу када примете насиље.

Марија Макевић, саветница на програму ОЕБС-а даје пуну подршку одржавању оваквих трибина и посебно је похвалила проактивност вождовачке полиције у спречавању и кажњавању насиља у породици.

Окупљени грађани обавештени су, да је за жене жртве насиља у породици, општина Вождовац обезбедила разне курсеве како би имале веће шансе да се запосле и финансијски осамостале, а пријављивање у Народном универзитету „Светозар Марковић“ је у току.

У трибини су учествовали и Милован Перић, командир полицијске испоставе Бањица, директорка Дома здравља „Вождовац“ Невенка Величковић, директор Центра за социјални рад – оделења Вождовац Драги Шантић, координатор вождовачких основних школа Данијела Чоловић и председник Месне заједнице „Кумодраж“ Драган Животић.

Поделите вест: