МАТИЧАР

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
– Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дејан Тодоровић
Канцеларија 38, тел. 244-9729
e-mail:e-mail:milenasaric@vozdovac.rsmilena.kragic@vozdovac.rs,
oucbelipotok@vozdovac.rs

МАТИЧАРИ
 Услужни центар – шалтер
пријем захтева и издавање извода – уверења из матичних књига грађанима уз асистенцију координатора ГО Вождовац

– приземље зграде:
канцеларије бр. 44, 45 и 46
тел. 777-3044 и 777-3045

Пријем странака од 08 до 15 часова

  • Издавање извода

Захтеви странака за издавање извода из матичних књига, предају се на шалтеру Услужног центра, попуњени са основним личним подацима, на утврђеном обрасцу који се добија на инфо пулту, са уплаћеном административном таксом (уколико није ослобођено од таксе ЗАОТ).
Члан 41.
Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.

Преузимање образаца
Таксе за издавање извода

  • Пријава рођења

Пријаву рођења детета родитељи су дужни да изврше у року од 30 дана, од дана рођења детета ради одређивања имена, презимена и држављанства детета.

Потребно је присуство оба родитеља и важеће личне карте.

  • Заказивање венчања

За закључење брака, потребно је да младенци дођу заједно, са важећим личним картама, ради састављања записника.

Венчања се обављају четвртком, суботом и недељом.

Потребна документа за венчање и услуге матичара
Таксе за венчање