ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
– Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Вождовца
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Дејан Тодоровић
Соба 38, тел. 244-1071/лок.138

МАТИЧАРИ: пријем странака (собе 44, 45 и 46) од 09 до 14 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ:
ОД  08. ЈУНА  2016.  ПОЧИЊЕ  ПРИМЕНА  ОДРЕДБИ   НОВОГ  ЗАКОНА  О   ОПШТЕМ  УПРАВНОМ  ПОСТУПКУ    РС   (Сл. Гласник РС  бр. 18/16)  чл. 9, 103  и 207 истог,  и  тиме  ПРЕСТАЈУ  У  СЛУЖБЕНОЈ  УПОТРЕБИ  ОБРАСЦИ  ЗАХТЕВА  ОВОГ  ОДЕЉЕЊА  ДАТИ   НА  САЈТУ-ПОРТАЛУ  ГО  ВОЖДОВАЦ, који  ће  бити  замењени  новим  сходно   наведеним   изменама  ЗУП-а.

  • Информације о издавању извода

Захтеви странака за издавање извода из матичних књига, предају се на шалтеру Услужног центра, попуњени са основним личним подацима, на утврђеном обрасцу који се добија на инфо пулту, са уплаћеном административном таксом (уколико није ослобођено од таксе ЗАОТ).

Матична служба – шалтер у Услужном центру:
телефон: 244-1071/лок. 220

Матична служба – приземље зграде:
собе бр. 44, 45 и 46
тел. 244-7247

Пријава рођења

Пријаву рођења детета родитељи су дужни да изврше у року од 30 дана, од дана рођења детета ради одређивања имена, презимена и држављанства детета.

  • важеће личне карте оба родитеља

Код матичара долазe оба родитељa.

  • Заказивање венчања

За закључење брака, потребно је да младенци дођу заједно, ради састављања записника са важећим личним картама.

Венчања се обављају четвртком, суботом и недељом.
Таксе за венчања

ОБАВЕШТЕЊЕ о издавању извода из матичних књига:
Сходно законским одредбама из чл. 83. Закона о матичним књигама, ИЗВОДИ из матичних књига и УВЕРЕЊА издају се само на захтев лица из чл. 41. став 1. истог Закона. Закон о матичним књигама (Сл. гласник РС бр. 20/2009)

Члан 83.
Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из члана 41. овог закона.

Члан 41.
Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.

Таксе за издавање извода – матичар

Преузимање образаца