JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „BIO4 KAMPUS”

AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE
u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 –
ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) oglašava

JAVNI UVID
u
NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „BIO4 KAMPUS”
I
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE „BIO4 KAMPUS” NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene „BIO4 Kampus” (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene „BIO4 Kampus”  na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 8. DO 22. JULA 2024. GODINE U TRAJANjU OD 15 DANA, svakog radnog dana u zgradi Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda i zgradi gradske opštine Voždovac, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi, gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 22. julom 2024. godine, ili direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u petak, 12. jula 2024. godine sa početkom u 11,00  časova, u zgradi Urbanističkog zavoda Beograd, velika sala, ul Bulevar despota Stefana 56, Beograd.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u četvrtak  01. avgusta 2024. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Urbanističkog zavoda Beograd, velika sala, ul Bulevar despota Stefana 56, Beograd.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

RADNI TIM
TEKST PLANA
001 Naslovna 
002 Naslovna
003 Radni tim
004 Sadržaj
005 SPU PPPPN BIO4 Kampus
1_Posebna namena-list_1
1_Posebna namena-list_2 
2_Infrastrukturni sistemi-list_1
2_Infrastrukturni sistemi-list_2
3_Plan regulacije-list_1
3_Plan regulacije-list_2
4_Karta sprovođenja-list_1
4_Karta sprovođenja- list_2

Podelite vest: