Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene predela izizetnih odlika AVALA – KOSMAJ

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23)

 oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA AVALA – KOSMAJ

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika Avala – Kosmaj, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 103/23.

RANI JAVNI UVID održaće se u trajanju od 15 dana, OD 19. JANUARA DO 2. FEBRUARA 2024. GODINE na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno grada Beograda, gradske opštine Barajevo, Voždovac, Mladenovac i Sopot.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno 2. februara 2024. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Materijal 

Podelite vest: