Obaveštenje o rešenju o proceni uticaja na životnu sredinu – „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda” JP, Pinosava

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Beograd, Masarikova 5

objavljuje

OBAVEŠTENjE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Grada Beograda, Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Gradske uprave grada Beograda – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P, doneo je rešenje kojim je utvrdio da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava” na građevinskoj parceli PPOV1 koju čini katastarska parcela broj 368/1 KO Pinosava, sa ispustom na katastarskim parcelama broj 368/2 i 821/3 KO Pinosava i dovodnim kolektorom na katastarskoj parceli broj 822/1 KO Pinosava, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu, i istim rešenjem odredio obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Donetim rešenjem utvrđena je obaveza nosioca projekta da, u roku od godinu dana od dana konačnosti ovog rešenja, podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu i utvrđeno je da nosilac projekta ne može pristupiti realizaciji i izvođenju predmetnog projekta, bez dobijene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09).

Podelite vest: