OBAVEŠTENjE O POSTAVLjANjU TABLI SA KUĆNIM BROJEVIMA

Obaveštavamo građane da na osnovu dopisa Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda, u skladu sa članom 4. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru,  u ponedeljak, 10. avgusta 2020. godine počinje postavljanje tabli sa novim kućnim brojevima na Voždovcu, čije troškove za izradu i postavljanje snosi Grad Beograd.

Postavljanje kućnog broja podrazumeva ulazak ovlašćenog izvršioca usluge na privatno vlasništvo i zato je neophodna saradnja sa vlasnicima objekata.

Kako bi u što efikasnijem roku bile postavljene 8772 table informišemo vas da sledeće:

-građani su u obavezi da omoguće pristup objektima na kojima se vrši prenumeracija, shodno članu 32. Zakona, ovlašćenim licima zaduženim za postavanje tabli u radnoj odeći sa logom preduzeća „Slovo“ d.o.o. i Agencije „Kaldrma“ koji će posedovati i potvrdu za obavljanje usluge,

-u slučaju neovlašćenog označavanja, skidanja, uništavanja, oštećivanja ili narušavanja izgleda i onemogućavanja postavljanja table sa kućnim brojem primenjivaće se kaznene odredbe člana 35. Zakona,

-izdavanje nove lične karte u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra, obavlja se bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte, shodno Zaključcima Vlade RS 05 br.205-684/2019 od 24.01.2019. i 05 br.205-2571/2019 od 21.03.2019.godine.

Prenumeracija kućnih brojeva izvršena je na osnovu Rešenja Republičkog geodetskog zavoda, koja su objavljena na internet stranici RGZ, link: http://www.rgz.gov.rs/registri-rgz-a/adresni-registar .

Podelite vest: