ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА

Овде можете преузети обрасце који су потребни при подношењу захтева

Издавање уверења о обављању делатности
Пресељење списа инвалидског предмета
Промена у остваривању права на борачки додатак
Захтев за исплату трошкова сахране “НПС 1941″
Захтев за исплату заосталих инвалидских принадлежности
Захтев за издавање налога за израду ортопедских помагала
Захтев за издавање потврде о својству РВИ-МВИ због увоза возила
Захтев за издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу, 1
Захтев за издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу, 2
Захтев за издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу, 3
Захтев за издавање уверења о коришћењу инвалидских примања ради остваривања права на повлашћену вожњу, 4
Захтев за издавање уверења о висини примања ради добијања кредита
Захтев за издавање уверења о висини примања ради остваривања права на дечији додатак
Захтев за издавање уверења о заосталим инвалидским принадлежностима
Захтев за издавање уверења ради остваривања права из здравствене заштите
Захтев за обуставу инвалидских принадлежности “НПС 1941″
Захтев за обуставу инвалидских принадлежности
Захтев за признавање права на месечно новчано примање-породично
Захтев за признавање права на борачки додатак
Захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида
Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида који је навршио 65 година
Захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односуЗахтев за признавање права на статус борца
Захтев за обуставу права на месечно новчано примање као незапосленом ратном војном инвалиду
Захтев за помоћ у случају смрти
Захтев за признавање права на борачки додатак
Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ
Захтев за признавање права на додатак за негу по Републичком закону

Захтев за признавање права на ортопедски додатак као цивилном инвалиду рата
Захтев за признавање права на ортопедско помагало
Захтев за признавање права на породични додатак
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом ратном војном инвалиду
Захтев за признавање права на својство мирнодопског војног инвалида, 1
Захтев за признавање права на својство мирнодопског војног инвалида, 2
Захтев за признавање права на својство ратног војног инвалида
Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину
Захтев за признавање права на накнаду за време незапослености
Захтев за промену адресе
Захтев за утврђивање права на већи проценат војног инвалидитета
Захтев за утврђивање права на већи степен ортопедског додатка
Захтев за обуставу породичне инвалиднине услед смрти корисника
Захтев за обуставу инвалиднине услед смрти корисника РВИ-МВИ
Обустава породичног инвалидитета услед навршених 27 година живота
Захтев за издавање уверења о својству ради ослобађања партиципације при регистрацији возила
Захтев за издавања уверења о висини месечних примања ради остваривања права на смештај детета у вртић
Захтев за издавање уверења – инфостан

Преузмите ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА
Слање електронског захтева на адресу: info.javniznacaj@vozdovac.rs
Адреса: Градска општина Вождовац, Устаничка 53, 11000 Београд

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права ВОЖДОВАЦ

O Б А В Е Ш Т А В А  ГРАЂАНЕ

 ДА   ОД  08. ЈУНА  2016.  ПОЧИЊЕ  ПРИМЕНА  ОДРЕДБИ   НОВОГ  ЗАКОНА  О   ОПШТЕМ  УПРАВНОМ  ПОСТУПКУ    РС   (Сл. Гласник РС  бр. 18/16) Чл. 9, 103  и 207 истог,  и  тиме  ПРЕСТАЈУ  У  СЛУЖБЕНОЈ  УПОТРЕБИ  ОБРАСЦИ  ЗАХТЕВА  ОВОГ  ОДЕЉЕЊА  ДАТИ   НА  САЈТУ-ПОРТАЛУ  ГО  ВОЖДОВАЦ.
Исти 
ће бити  замењени  новим  сходно   наведеним   изменама  ЗУПа.

ОБРАСЦИ:

MK РОЂЕНИ
MK ВЕНЧАНИ
MK УМРЛИ
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА – НОВИ ЗУП 16
ЗАХТЕВ ЗА ВЕНЧАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА ЗУП 16
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА ЗА ДЕТЕ-НОВИ ЗУП 16
ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКЕ-ДОПУНЕ-НАК УПИС-ПОНИШТ. ЗУП
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ