ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Вождовац обавља Правобранилаштво Градске општине Вождовац. Правобранилаштво је законски заступник Општине.  Седиште Правобранилаштва је у Београду, Устаничка 53.  Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета Општине. Правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, када интереси тих лица нису у супротности са функцијом коју врши.

Правобранилац општине Вождовац
Е-пошта: pravobranilac@vozdovac.rs
Телефон: 011/244-6413

Катарина Милекић, заменик правобраниоца општине Вождовац
Зоран Дрљача, заменик правобраниоца општине Вождовац
Иља Лучић, заменик  правобраниоца општине Вождовац