ПИСАРНИЦА

Тел. 011/244-0885

Услужни центар, Устаничка 53, улаз са десне стране
Радно време: радним данима од 8 до 16 часова.

Пријем свих поднесака-захтева из надлежности општинске управе предају се на шалтеру писарнице (пријем поднесака) на одговарајућим обрасцима који се издају на инфо пулту и уз плаћање одговарајуће таксе.
Обрасци се могу преузети на сајту Општине.
Захтеви се могу упутити и електронски, путем имејла: prijem.podnesaka@vozdovac.rs

Озакоњење објеката:

У канцеларијама број 19, 24 и 25 странка се може интересовати о предмету/току и решавању  поступка за бесправно изграђене објекте до 400м2 бруто површине. На шалтеру “ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА” странка може поднети замолницу за издавање уверења да је за бесправно изграђени објекат поднет захтев за озакоњење истог.

Грађевинска област:

Размена докумената и поднесака у поступку издавања грађевинске дозволе за објекте бруто површине 1500м2 обавља се електронским путем у обједињеној процедури, као и у поступку издавања одобрења за радове на инвестиционом одржавању, адаптацији, реконструкцији. Захтеви за издавање: уверења о физичким деловима објекта, одобрења за извођење радова на текућем одржавању објекта и преписа грађевинских дозвола из ранијих година, замолнице за увид у списе предмета подносе се на шалтеру „ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА“ или путем е-мail/a: prijem.podnesaka@vozdovac.rs

Комунална област:

На шалтеру „ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА“ странка може на обрасцу захтева поднети исти за издавање одобрења за: постављање средства за оглашавање (реклама), наставак коришћења истоветног средства за оглашавање (продужење), постављање баште угоститељског објекта (нова башта), наставак коришћења истоветне баште (продужење баште) /исти се могу пронаћи и на званичном сајту ГО Вождовац/,  а у писаној/слободној  форми: за дељење флајера (из руке у руку), као и за  одржавање манифестације.

Стамбена област:  Захтев за: регистрацију  управника стамбене заједнице/, промене у Регистру,  подноси се на прописаном обрасцу захтева  на шалтеру „ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА“, док се захтев за увођење принудне управе у стамбену заједницу као и захтев за исељење бесправно усељеног лица у стан  или заједничке просторије у оквиру стамбене или стамбено-пословне зграде подноси у слободној форми.

Странка је обавезна да одговарајући износ општинске административне таксе уплати на рачун бр. 840-742251843-73 позив на број 41-019, у складу са Одлуком о локалним административним таксама, а републичке административне таксе на рачун број:
840-742221843-57 позив на број 41-019 у складу са Законом о републичким административним таксама.

Примена такси од  01.01.2021.године 

   ВРСТА ПОДНЕСКА   Републичка такса Локална такса
1 ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРИЈАВА и др. тар.бр.1 320,00 320,00
2 РЕШЕЊЕ      тар.број  9 550,00 550,00
3 УВЕРЕЊЕ     тар.број  1 и 11 640,00 640,00
4 ЖАЛБА          тар.број 6 480,00 480,00
5 ЗА ПРЕПИС АКТА, СПИСА, полутабак   420,00
6 ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА, за започети сат   370,00

 

Износи административних такси за 2021. годину.