ПИСАРНИЦА

Шалтери: 1 и 2
Тел. 244-1071
Локал: 227
Устаничка 53 – Услужни центар (улаз са десне стране зграде)
Радно време: радним данима од 8 до 16 часова.

Пријем свих поднесака-захтева из надлежности општинске управе предају се на шалтерима 1 и 2 писарнице на одговарајућим обрасцима који се издају на инфо пулту и уз плаћање одговарајуће таксе.

Странка је обавезна да одговарајући износ општинске административне таксе уплати на рачун бр. 840-742251843-73 позив на број 41-019, у складу са Одлуком о локалним административним таксама, а републичке административне таксе на рачун број:
840-742221843-57 позив на број 41-019 у складу са Законом о републичким административним таксама.

Примена такси од  01.01.2021.године 

   ВРСТА ПОДНЕСКА   Републичка такса Локална такса
1 ЗАХТЕВ, МОЛБА, ПРИЈАВА и др. тар.бр.1 320,00 320,00
2 РЕШЕЊЕ      тар.број  9 550,00 550,00
3 УВЕРЕЊЕ     тар.број  1 и 11 640,00 640,00
4 ЖАЛБА          тар.број 6 480,00 480,00
5 ЗА ПРЕПИС АКТА, СПИСА, полутабак   420,00
6 ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА, за започети сат   370,00

 

Износи административних такси за 2021. годину.