ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одсек за кадровска питања и нормативно правне послове
Одсек за послове писарнице
Одсек за послове архиве
Одсек за општу управу
Одсек за месне заједнице
Одсек за ванредне ситуације, послове одбране, цивилне заштите, безбедности и здравља на раду и против пожарну заштиту

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Послови одељења за имовинско правне послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА
Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
Одсек за комуналне послове
Одсек за стамбене послове
Одсек за послове озакоњења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Комунални инспекторат
Одсек за управно-правне послове
Одсек за спровођење извршења

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ
Одсек за буџет и инвестиције
Одсек за јавне набавке
Одсек за трезор
Одсек за друштвене делатности и привреду
Одсек за борачко-инвалидску заштиту
Одсек за праћење и спровођење програма, пројеката и конкурса
Одсек за праћење индиректних и других корисника
Одсек за инвестиције, планирање и развој

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИОНУ ТЕХНОЛОГИЈУ
Одсек за скупштинске послове
Одсек за информациону технологију
Одсек за правну помоћ
Соба 86
тел. 2444-112
Рад са странкама сваког радног дана од 8:30 до 12:30 часова

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Одсек за опште техничке и заједничке послове
Одсек за возачке послове

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОТОКОЛ
Одсек за информисање
Одсек за послове протокола

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Послови кабинета