ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Служба за скупштинске послове и послове Већа
– Одсек за скупштинске послове и послове Већа
– Одсек за правну помоћ

Служба за информисање и протокол
– Одсек односе с јавношћу
– Одсек за координацију рада Већа са грађанима

Одељење за буџет, инвестиције, привреду и финансије
– Одсек за буџет
– Одсек за трезор
– Одсек за праћење директних и индиректних корисника, програмa и пројекaтa
– Одсек за праћење месних заједница
– Одсек за борачко-инвалидску заштиту
– Одсек за инвестиције и привреду

Одељење за имовинско-правне послове
– Послови одељења за имовинско-правне послове

Одељење за комунално-грађевинске, стамбене послове и послове озакоњења
– Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
– Одсек за комуналне послове
– Одсек за стамбене послове
– Одсек за послове озакоњења

Одељење за комуналну инспекцију
– Комунални инспекторат
– Одсек за управно-правне послове и спровођење извршења

Одељење за општу управу
– Одсек за послове писарнице
– Одсек за послове архиве
– Одсек за кадровска питања, нормативно-правне послове и општу управу
– Одсек за ванредне ситуације, послове одбране, цивилне заштите, безбедности и здравља на раду и противпожарну заштиту

Служба за заједничке послове
– Одсек за опште-техничке послове
– Одсек за возачке послове
– Одсек за заједничке послове

Одељење за друштвене делатности, јавне набавке и информациону технологију
– Одсек за друштвене делатности
– Одсек за јавне набавке
– Одсек за информациону технологију

Кабинет председника градске општине
Послови кабинета