ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ

Одсек за буџет и инвестиције обавља послове који се односе на планирање, припрему, нацрт буџета и извршење буџета; обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама, планира буџетску ликвидност готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобрава предузете обавезе и прослеђује трезору ради извршења; припрема предлог одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; врши евентуалне корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета и подноси извршном органу локалне власти. Врши издавање различитих уверења везаних за историјске податке из Регистра приватних предузетника и друге послове из надлежности Општине везане за приватно предузетништво.

Одсек за јавне набавке врши послове који се односе на спровођење јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима о јавним набавкама; учествује у предлогу  одлуке о покретању поступака и прати даљи поступак у вези са јавним  набавкама; обавља поједине послове  у вези са праћењем  поступка јавних набавки  за месне заједнице, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина; иницира предлог плана јавних набавки за текућу годину  на основу прикупљених захтева одељења-службе,  подноси извештаје, припрема интерна нормативна  акта из области јавних набавки, врши послове сарадње са органима и  организацијама који у оквиру својих надлежности  примењују прописе из области јавних набавки и друге послове у својој области.

Одсек за трезор обавља следеће послове: прати прилив средстава на консолидованом рачуну, дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања, управља КРТ-ом, управља ликвидношћу, контролише расходе, води главну књигу трезора и припрема финансијске извештаје, врши послове обрачуна плата запослених, води евиденције имовине и средстава, врши послове благајне и ликвидатуре, управља финансијским информационим системом; инспекцијски надзор над коришћењем буџетских средстава директних и индиректних корисника и послове интерне контроле, годишње и периодично извештавање евиденција о другим рачунима у трезору (фондови, Општинска изборна комисија, Повереништво за избеглице, рачуни месних заједница), праћење средстава за стамбену изградњу и обрачун цене стана код откупа станова, финансијско праћење свих врста инвестиција.

    Одсек за друштвене делатности и привреду обавља послове везане за планирање, реализацију и надзор пројеката од битног значаја за развој градске општине; у оквиру својих надлежности брине о школама и обдаништима; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, старатеља чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм, у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног  предшколског програма, превоз ученика основних школа, превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у складу са својим надлежностима;обавља послове везане за школски спорт; припрема програм развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града Београда; прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; обавља послове у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са одговарајућим установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску општину; послове покретања, организовања и спровођења акција за помоћ свим социјално угроженим категоријама грађана; спровођење програма помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са надлежним државним органима и органима локалне самоуправе; oбавља послове из области безбедности и здравља на раду утврђене Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о безбедности и здрављу на раду, прати развој  у области привреде на територији градске општине Вождовац и остварује сарадњу са привредним субјектима у оквиру своје надлежности; обавља послове пописивања  породичних пољопривредних домаћинстава и газдинстава на територији градске општине Вождовац, анализирања и сачињавања извештаја о прикупљеним подацима; води евиденцију о броју предузетника, правним лицима која се баве привредом или пољопривредом; пружа информације о субвенцијама и другим подстицајним мерама које нуде надлежни органи; сарађује са надлежним органима и помаже у посредовању за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима града Београда, обавља и друге послове у складу са прописима.

Одсек за борачко-инвалидску заштиту обавља послове доношења решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине, као и сви послови повезани са овим; врши и друге послове утврђене Законом и другим прописима.

Одсек прати прописе и њихов ефекат на повећање прихода и расхода, планира извршење буџета, обавља студијско – аналитичке и нормативне послове који се односе на планирање потребних средстава по методологији израде програмског буџета  у складу са буџетским класификацијама и календаром, организује активности праћења полугодишњег и годишњег извештавања о учинку програма, програмских активности и пројеката, дефинисаних Одлуком о буџету за буџетску годину. Обавља послове финансијског праћења, израде анализа и извештаја о коришћењу свих врста наменских  средстава за реализацију наменских пројеката, разматра нацрт анализе о учинку коју је припремио аналитичар, даје инструкцију за евентуалне измене, верификује тачност података и прослеђује анализу одговорном лицу за припрадајући програм. Врши анализу и даје предлоге за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана на подручју градске општине, контролише припрему, расписивање и реализацију Јавних позива (конкурса) за финансирање-суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и других правних лица средствима из буџета Градске општине; прати реализацију одобрених програма/пројеката и извештава. Припрема података за израду предлога одлуке о буџету, ребаланса буџета и осталих аката везаних за извршење буџета. Израда одговарајућих извештаја и достава надлежним органима.

Одсек прати прописе и њихов ефекат на повећање прихода и расхода, планира извршење буџета индиректних корисника, одговоран је за доношење буџета индикретних и других корисника и поштовање буџетског календара, састављање  извештаја и наменско коришћење средстава. Праћење Годишњег плана пословања и посебних програма-субвенција, давање инструкција за израду предлога финансијског плана, квота, као и свих финансијских докумената неопходних за праћење Годишњег плана пословања и  периодичних извештаја. Одсек врши контролу наменског трошења средстава, учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки. Усклађује финансијске планове са буџетом оснивача. Контрола регистрованих рачуна у Централном регистру фактура.  У одсеку се обављају послови припреме, израде и праћења реализације финансијских планова индиректних буџетских корисника чији је оснивач ГО Вождовац. Врши се процена обима прихода и примања и процена обима расхода и издатака за период од једне, односно три буџетске године у случају капиталних издатака, у складу са економском и функционалном класификацијом према изворима финансирања. Врши се усаглашавање са директним буџетским корисницима и апропријацијама дефинисаним буџетом. Обављају се послови евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; евидентирање, вођење регистра и вршење контроле рачуна и уговора индиректних буџетских корисника; вршење рачунске, формалне и суштинске провере материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; достављање овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припремање налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; вођење посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и достављање Управи за трезор и/или вршење електронских плаћања; старање да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру врши послове који се односе на: преглед техничке документације за изградњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине; претварања заједничких просторија у стамбене, односно пословне просторије;  поступак издавања одобрења за изградњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију објеката, претварање заједничких просторија у стамбене, односно пословне просторије до 800 м2 бруто развијене грађевинске  површине у складу са локацијском дозволом;  поступак по пријави припремних радова и   контролу усаглашености  темеља; поступак издавања одобрења за употребу објеката из своје надлежности; преглед захтева са техничком документацијом за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката, адаптација, санација и промена намене објеката без извођења грађевинских радова, односно промена намене објеката за које се не издаје грађевинска дозвола; уверења о физичким деловима и друга уверења и потврде из евиденције која се води у складу са законом, те поступање по разним врстама замолница, као и послове који се односе на поступак обједињене процедуре и друге послове у складу са прописима.

Одсек за комуналне послове -обавља послове који се односе на: поступак постављања привремених објеката на јавним површинама (киосци, мањи монтажни објекти, летње баште, рекламе и други привремени објекти и балон хала спортске намене) у складу са одлуком и планом који доноси Град; сеча и орезивање стабала као и слични послови који се односе на заштиту животне средине; одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; обавља и друге послове у складу са прописима.

Одсек за стамбене послове – доноси решења о исељењу лица која су се уселила у стан или заједничке просторије стамбене зграде без правног основа или користи стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; води поступак о исељењу носилаца станарског права, односно закупца стана због престанка уговора услед рушења зграде за коју је донето правноснажно решење о рушењу; води започете поступке о утврђивању права власника на обезбеђење стана за пресељење носилаца станарског права из станова у својини грађана, као и решења о пресељењу у обезбеђени стан од стране градске општине и друге послове утврђене законом и Статутом града Београда; врши стручне и административне послове за потребе рада Скупштине градске општине, Већа градске општине, комисија и других тела у вези општинских станова, а на начин и поступак утврђен општинском Одлуком о начину коришћења и располагања становима; врши проверу и прикупља доказе за правобранилаштво градске општине у вези са  општинским становима а ради покретања поступака пред надлежним органима; води евиденцију одлука о формирању скупштина зграда, односно савета станара, обавља и друге послове у складу са прописима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Комунални инспекторат обавља послов е инспекцијског надзора над извршавањем Закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности: уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби, као и други послови утврђени Законом и прописима, осим оних послова који су поверени Комуналној инспекцији Града.У овом инспекторату врши се и правна обрада аката из надлежности комуналног инспектората.

У одсеку за управно правне послове обављју се послови пружања стручне помоћи грађевинским и комуналним инспекторима у поступку инспекцијског надзора и решавања предмета у управном поступку, старање о правилној примени прописа у вођењу поступка, израда првостепених решења, закључака о дозволи извршења, о обустави и прекиду поступка, израда прекршајних и кривичних пријава, пријава за привредни преступ и других аката које доносе, односно подносе грађевински и комунални инспектори, поступање по жалбама правних и физичких лица, израда закључака о изузећу службених лица, вођење поступка издавања уверења о времену изградње објеката.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Обавља послове из области радних односа запослених у Управи који подразумевају стручне послове у вези са заснивањем радног односа у Управи, праћењем кадровске структуре и вођењем кадровске евиденције изабраних, именованих, постављених лица и запослених у Управи градске општине (службеника и намештеника); израду Кадровског плана; израду аката и решења из области радно-правних односа за све запослене; стара се о формирању и ажурном одржавању персоналних досијеа; стара се о изради и употреби печата; врши пријаву и одјаву запослених на обавезно социјално осигурање; обраду података и вођење евиденције о свим облицима радне ангажованости и све  канцеларијске и административне послове из области радних односа и друге послове у складу са прописима.

Одсек за послове писарнице обавља послове – пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама; послове архиве и експедиције; издавања и регистрације радних књижица и послове месних канцеларија.

Обавља послове архиве и експедиције, односно, послове чувања завршених предмета и другог регистратурског материјала, поступање по захтевима странака и органа у вези предмета из архивског депоа, вођење евиденције издатих предмета, вођење архивске књиге, послове отпремања свих врста пошиљки, пријема и предаје поште поштанској служби, руковање предметима у архивском депоу, послове преноса формираних реистратурских јединица из писарнице у архивски депо, припрему и одабир безвредног регистратурског материјала за излучење и послове излучења уз вођење записника о томе, обавља и друге послове у складу са прописима.

Одсек за општу управу врши послове који се односе на: утврђивање стратегије развоја, уређење и унапређење организације рада и модернизацију Управе општине; рационализацију њене структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрема нормативна акта и аналитичке материјале из делокруга Управе општине; прати законитост и ефикасност рада Управе општине у остваривању права и обавеза грађана и извештава надлежне органе; обавља послове из области радних односа запослених у Управи, прати кадровску структуру запослених ради њеног унапређења; обавља стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата; издаје уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; обавља послове сахране социјално угрожених лица и послове ексхумације; регистрација уговора о раду; стара се о изради и употреби печата; вођење бирачког списка грађана; издавање и регистрација радних књижица; стручне послове пописа заоставштине умрлих лица; попис становништва.

Одсек за месне заједнице обезбеђује услове за што непосредније учешће грађана у вршењу послова градске општине Вождовац, брине о законитости рада месних заједница, врши обуку-едукацију техничких секретара и  председника МЗ у вођењу техничких послова везаних за рад, конституисање и функционисање МЗ  ГО Вождовац. Обавља послове вођења евиденције и остале послове о печатима месних заједница, води финансијску документацију о потребама и трошковима МЗ и о томе обавештава надлежне органе, контактира са правним и физичким лицима која се обраћају МЗ и даје им потребне информације, израђује потребне анализе и извештаје из делокруга рада МЗ, сарађује са председницима МЗ, води бригу о имовини којом управља МЗ, обавља стручне и административно техничке послове за потребе Одсека, иницира набавку потребног материјала и опреме за МЗ, организује, учествује у ванредним акцијама МЗ по налогу шефа Одсека, начелника Службе и начелника Управе општине и обавља и друге послове државне управе у складу са прописима.

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине, њена радна тела, одборничке групе и одборнике, председника Општине и Општинско веће, Кабинт председника и заменика председника општине, који се односе на: припрему седнице и обраду аката усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду органа Општине, вођење евиденције о одржаним седницама, представке и притужбе грађана, израда решења о избору именовањима, постављењима и одликовањима, обезбеђује јавност рада органа Општине и послове везане за спровођење избора. У одсеку се обављају послови протокола, организују манифестације, трибине, панел дискусије, саветовање, организацију послова везаних за пријем грађана код надлежних функционера, организује пријем званичних делегација и организација посета делегације општине Вождовац другим општинама и градовима како у земљи тако у и у иностранству, врши пријем и обраду поште председника општине и Општинског већа.

Врши послове пружања правне помоћи грађанима градске општине Вождовац у поступку остваривања њихових права и извршавању обавеза код органа Управе, правосудних органа и других органа; послове давања усмених правних савета; сачињавање свих врста поднесака: тужби, жалби, захтева, предлога, представки и слично; састављање исправа: уговора, завештања, поравнања, пуномоћја; поучавање грађана о њиховим правима, условима за остваривање права и извршавање обавеза и  друге послове у складу са прописима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за имовинско-правне послове врши послове који се односе на: поступак експропријације, административног преноса, установљења права службености, изузимања градског грађевинског земљишта и престанка права коришћења земљишта; вођење поступака споразумног утврђивања накнаде, вођење поступака споразумног утврђивања накнаде за одузето право коришћења заједничких просторија у стамбеним зградама; вођење започетих поступака о утврђивању права на надзиђивање, претварање заједничких просторија у станове и припајање истих становима; вођење започетих поступака по захтевима земњишно-књижних корисника за остваривање пречег права градње у циљу формирања урбанистичко-грађевинских парцела; вођење започетих поступака за поништај правоснажних решења о утврђеном праву прече градње; вођење започетих поступака по захтевима странака за утврђивање права коришћења на осталом неизграђеном грађевинском земљишту; решавање по захтевима за поништавање решења о експропријацији појединих непокретности (деекспропријација); вођење поступка враћања земљишта у својину ранијем сопственику, односно правним следбеницима истог и враћања земљишта које је прешло у друштвену својину; отуђивања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган општине и друге послове у складу са законом; врши идентификацију катастарских парцела; води послове евиденције непокретности на којима је општина носилац права коришћења или располагања; води евиденцију донетих решења из имовинско-правне области; води поступак откупа и врши израду и ревизију уговора о откупу станова на којима је носилац права располагања општина; израђује уговоре о купопродаји станова у смислу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини; прикупља доказе за укњижбу општинских станова; формира збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправни поступак по замолницама странака, судова и других државних органа и друге послове у складу са законом.

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРОТОКОЛ

Oбавља све послове који се односе на припрему информативних и аналитичких материјала о информисању у градској општини; припрему одговарајућих публикација за потребе градске општине; организовање конференција за новинаре свих врста медија; контакте са редакцијама средстава јавног информисања; припрему званичних саопштења за јавност; дневно припремање вести и фотографије за сајт градске Општине; организује и спроводи програмску концепцију билтена “Вождовачке новине”; координира рад редакције, усмерава рад новинара и сарадника; редигује припремљене текстове, осмишљава и спроводи послове маркетинга везане за билтен, као и све послове који се односе на комуникацију са медијима и друге послове у складу са прописима.

Oбавља стручно – оперативне, административне, организационе и послове везане за припрему састанака, обележавање важних датума; ажурира спискове званица за различите пригоде; одржава све контакте са институцијама а у вези са протоколом; ажурира спискове и контакте дипломатског кора; обезбеђује услове, организује и реализује прославе, свечаности, коктеле и друге манифестације; води рачуна о поступцима и правилима приликом сусрета Председника градске општине и општинских функционера са гостима и пословним пријатељима; учествује у изради програма, информација и других материјала из делокруга протокола, као и све послове који се односе на комуникацију са медијима и друге послове у складу са прописима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНУ ТЕХНОЛОГИЈУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Обезбеђује функционално и технолошко јединство информационог система Управе градске општине кроз јединствену стратегију и циљеве развоја информационог система; кроз развој јединствене информатичке структуре, благовремену набавку информатичке опреме и заједничко коришћење базе података; обавља послове одржавања, унапређења, планирања и развоја из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме; увођењем нових сервиса и услуга, предлагањем нових технолошких решења; стара се о безбедности рачунарске мреже и опреме и врши контролу приступа и безбедности података; одржава и развија јединствени информациони систем, пружа стручну помоћ корисницима рачунарске опреме, прати савремена технолошка достигнућа у области комуникација, локалних рачунарских мрежа (LAN) и широкопојасних рачунарских мрежа (WАN), мрежне заштите, сервера, десктоп и лаптоп рачунара, пратеће опреме и електронског пословања у државној управи;  организује и развија информационе и комуникационе технологије у  Управи општине, ради  на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија као и стручно консултантске услуге  код избора  хардвера, софтвера и  апликативних  решења за потребе  Градске општине; повезује и одржава рачунарску мрежу у Управи општине са рачунарима месних канцеларија и месних заједница;  сарађује са градским Заводом за информатику и статистику и надлежним градским органима; одржава и унапређује компјутерску инфраструктуру и опрему у Управи општине; одржава базу података о мрежној и рачунарској опреми у  Управи општине;  поставља, одржава и ажурира садржај презентације Општине на Интернету; припрема тендере за јавне набавке хардвера и апликативних програма;  обавља  и друге послове  у складу са прописима.

Одсек за опште-техничке послове који се односе на коришћење и одржавање зграде и просторија и обезбеђење других услова за рад Општинске управе и органа општине и друге сервисне услуге. Организује и обједињује руковођење целокупним возним парком, обезбеђује техничка исправност возила, води евиденције о коришћењу возила, техничку прегледима возила, лекарским прегледима возача, утврђује предлог за расход и набавку возила и др.

Одсек за возачке послове обавља возачко-курирске послове, организује и обједињује руковођење возилима, води рачуна о техничкој исправности, редовном одржавању и сервисирању возила, води евиденције о коришћењу возила, техничким прегледима возила, лекарским прегледима возача, утврђује предлог за расход и набавку возила, и друге послове у складу са прописима.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Стручне, саветодавне, организационе, оперативне и административно-техничке послове у вези остваривања  надлежности и овлашћења председника и заменика председника градске општине; припрема радне и друге састанке председника и заменика председника градске општине; стара се о непосредном извршавању политике извршне власти градске општине; о сазивању, припремању и одржавању колегијума и састанака председника и заменика председника градске општине; припрема материјал и програм рада председника и заменика председника градске општине; евидентира и прати извршавања донетих аката, и друге организационе и административно-техничке послове за потребе председника и заменика председника градске општине; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане; пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника градске општине; координира сарадњу председника градске општине са органима града и градских општина; координира сарадњу председника градске општине са медијима ради информисања шире јавности.