МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ГО Вождовац
Устаничка 53
Одељење за општу управу
Одсек за месне заједнице
Канцеларија 38
Контакт: 011/244-9729

СПИСАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГО ВОЖДОВАЦ

1.МЗ „БАЊИЦА“- Булевар Ослобођења 96, тел:011/3983-790,
е-маил: banjicamz@gmail.com
Председник: Миодраг Стојановић
Технички секретар: Жељко Алексић

2.МЗ „ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ“ – Tел: 065/8708-708
е-маил: gornji.vozdovac@gmail.com
Председник: Никола Максимовић

3.МЗ „ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА“- Јове Илића 89, тел:011/2469-844,
е-маил: mz.cinovnickakolonija@gmail.com
Председник: Весна Ристић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

4.МЗ „ДОЊИ ВОЖДОВАЦ“- 060/555-2714
е-маил: mzdonjivozdovac@hotmail.com
Председник: Тешман Стојановић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

5.МЗ „АУТОКОМАНДА“ – Лимска 15, тел: 011/3912-394,
е-маил: mz1autokomanda@gmail.com
Председник: Јулијана Петровић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

6.МЗ „ТЕШИЋА КУПАТИЛО“ – Раде Кончара 1а, тел: 011/6437-127,
е-маил: mztesicakupatilo@gmail.com
Председник: Милијана Барзиловић
Технички секретар: Неда Вујадиновић

7.МЗ „ПАШИНО БРДО“- Мијачка  5, тел: 011/2850-155
Председник: Звездана Микетић

8.МЗ „ВИНОГРАДИ“ – Ђорђа Кратовца 50, тел: 011/244-9931,
е-маил: mz1vinogradi@gmail.com
Председник: Милица Станимировић
Технички секретар: Неда Вујадиновић

9.МЗ „ШУМИЦЕ“ – Устаничка 125ц, тел: 011/2891-732,
е-маил: mzsumice@gmail.com
Председник:Милица Благојевић
Технички секретар: Љупка Катана

10.МЗ „ДУШАНОВАЦ“ – Озренска 39, тел: 011/3860-097,
е-маил:mesnazajednicadusanovac@gmail.com
Председник: Зорица Јанковић
Технички секретар: Неда Вујановић

11. МЗ „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ“ – М. Умљеновића 18, тел: 011/6705-648,
е-маил:mzmiloradmedakovic@gmail.com
Председник: Владимир Степанов
Технички секретар: Оливера Борас

12.МЗ „МИЛУНКА САВИЋ“ – ВанђелаТоме 5, тел: 011/3982-835,
е-маил: savicmilunkamz@gmail.com
Председник: Марко Велимировић
Технички секретар: Александра Ранитовић Мијановић

13.МЗ „БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ“ – Мештровићева 34, тел: 011/2494-819,
е-маил:  mesnazajednicabracejerkovicteh@gmail.com
Председник: Александра Ђурић Имширагић
Технички секретар: Милош Секулић

14.МЗ „МИТРОВО БРДО“ – Заплањска 86, тел: 011/2473-849,
е-маил: mzmitrovobrdo1@gmail.com
Председник: Снежана Алексић
Технички секретар: Драгана Лалић

15.МЗ „КУМОДРАЖ“ – Војводе Степе 571, тел: 011/3945-626,
е-маил: mzkumodraz@gmail.com
Председник: Дејан Бабић
Технички секретар: Весна Огњановић

16.МЗ „ЈАЈИНЦИ“ – Булевар ЈНА 86,тел: 011/3940-506,
е-маил: mzjajinci@gmail.com
Председник: Јасмина Џунић
Технички секретар: Бојан Лешовић

17.МЗ „РАКОВИЦА“ – Булевар ЈНА 30, тел: 011/3940-335,
е-маил: mzrakovicaselo@gmail.com
Председник: Горан Вујић
Технички секретар: Љиљана Накић

18.МЗ „БЕЛИ ПОТОК“ – Васе Чарапића 53, тел: 011/630-6601,
е-маил: mzbelipotok@gmail.com
Председник: Драган Илић

19.МЗ „ПИНОСАВА“ – 3  Нова 37a, тел: 011/3906-298,
е-маил: pinosava.mz@gmail.com
Председник: Ивица Илић
Технички секретар: Катарина Цветић

20.МЗ „ЗУЦЕ“ – 14 Нова 5а,тел: 011/8052-362,
е-маил: zucemz@gmail.com
Председник: Лидија Савић
Технички  секретар: Гордана Трифуновић

21.МЗ „РИПАЊ“ – Ерчанска 10, тел: 011/8650-598,
е-маил: mesnazajednicaripanj@gmail.com
Председник: Миодраг Мировић
Технички секретар: Сара Тодоровић

22.МЗ „КУМОДРАЖ 2“ – Кумодрашка 376, тел: 011/2473-245,
е-маил: 12mzkumodraz2@gmail.com
Председник: Ивана Модрлановић-Ковачевић
Технички секретар: Ивана Модрлановић-Ковачевић

23.МЗ „КУМОДРАЖ 1“ – Стара 1,тел: 011/3945-433,
е-маил:23mzkumodraz1@gmail.com
Председник: Славко Радак
Технички секретар: Оливера Борас

24.МЗ „МЕДАКОВИЋ 3“ – Боривоја Стевановића 41, тел: 011/6888-211,
е-маил: mzmedakovic@gmail.com
Председник: Мирјана Марковић
Технички секретар: Срђан Милић