МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ГО Вождовац
Устаничка 53
Одељење за општу управу
Одсек за месне заједнице
Канцеларија 38
Контакт: 011/244-1071, локал 138

СПИСАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГО ВОЖДОВАЦ

1.МЗ „БАЊИЦА“- Булевар Ослобођења 96, тел:064/87-87-930, е-маил: banjicamz@gmail.com
Председник: Марко Тодосић
Технички секретар: Оливера Борас

2.МЗ „ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ“ – е-маил: gornji.vozdovac@gmail.com
Председник: Никола Максимовић

3.МЗ „ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА“- Јове Илића 89, тел: 2469-844,
е-маил: mz.cinovnickakolonija@gmail.com
Председник: Весна Ристић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

4.МЗ „ДОЊИ ВОЖДОВАЦ“- е-маил: mzdonjivozdovac@hotmail.com
Председник: Тешман Стојановић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

5.МЗ „АУТОКОМАНДА“ – Лимска 15, тел: 3912-394,
е-маил:mzautokomanda@hotmail.com
Председник: Јулијана Петровић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

6.МЗ „ТЕШИЋА КУПАТИЛО“ – Раде Кончара 1а, тел: 6437-127,
е-маил:mztesicakupatilo@gmail.com
Председник: Милијана Барзиловић
Технички секретар: Радмила Љумовић

7.МЗ „ПАШИНО БРДО“- Мијачка  5,тел: 2850-155
Председник: Гордана Огњановић

8.МЗ „ВИНОГРАДИ“ – Ђорђа Кратовца 50, тел: 244-9931,
е-маил: mzvinogradi@hotmail.com
Председник: Томислав Обрадовић
Технички секретар: Сузана Мицић Ивановић

9.МЗ „ШУМИЦЕ“ – Устаничка 125ц, тел: 2891-732, е-маил: mzsumice@gmail.com
Председник: Влада Обрадовић
Технички секретар: Љупка Катана

10.МЗ „ДУШАНОВАЦ“ – Озренска 39,тел: 3860-097, е-маил: mzdusanovac@gmail.com
Председник: Александар Барбарез
Технички секретар: Љупка Катана

11. МЗ „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ“ – М. Умљеновића 18, тел: 2460-433,
е-маил:mzmiloradmedakovic@gmail.com
Председник: Владимир Степанов
Технички секретар: Милица Матејић

12.МЗ „МИЛУНКА САВИЋ“ – ВанђелаТоме 5, тел: 3982-835,
е-маил: savicmilunkamz@gmail.com
Председник: Марко Велимировић
Технички секретар: Милица Матејић

13.МЗ „БРАЋЕ  ЈЕРКОВИЋ“ – Мештровићева 34,тел: 2494-819,
е-маил:  mesnazajednicabracejerkovicteh@gmail.com
Председник: Александра Ђурић Имширагић
Технички секретар: Александра Јовановић

14.МЗ „МИТРОВО БРДО“ – Заплањска 86, тел: 2473-849,
е-маил: mzmitrovobrdo1@gmail.com
Председник: Ивона Бабић
Технички секретар: Александра Јовановић

15.МЗ „КУМОДРАЖ“ – Војводе Степе 571, тел: 3945-626,
е-маил: mzkumodraz@gmail.com
Председник: Драган Животић
Технички секретар: Неда Вујадиновић

16.МЗ „ЈАЈИНЦИ“ – Булевар ЈНА 86,тел: 011/3940-506, е-маил: mzjajinci@gmail.com
Председник: Милена Ковачевић
Технички секретар: Милан Кљајић

17.МЗ „РАКОВИЦА“ – Булевар ЈНА 30, тел: 3940-335,
е-маил: mzrakovicaselo@gmail.com
Председник: Горан Вујић
Технички секретар: Александра Ранитовић

18.МЗ „БЕЛИ ПОТОК“ – Васе Чарапића 48, тел: 630-6601,
е-маил: mzbelipotok@gmail.com
Председник: Драган Илић
Технички секретар: Гордана Трифуновић

19.МЗ“ПИНОСАВА“ – 3  Нова 37a, тел: 3906-298, е-маил: pinosava.mz@gmail.com
Председник: Драгиша Миленковић
Технички секретар: Неда Вујадиновић

20.МЗ „ЗУЦЕ“ – 14 Нова 5а,тел: 8052-362, е-маил: zucemz@gmail.com
Председник: Милан Рајковић
Технички  секретар: Гордана Трифуновић

21.МЗ „РИПАЊ“ – Ерчанска 10, тел: 8650-598, е-маил: mesnazajednicaripanj@gmail.com
Председник: Немања Калајџић
Технички секретар: Јована Цанић

22.МЗ „КУМОДРАЖ 2“ – Кумодрашка 376, тел: 2473-245,
е-маил: 12mzkumodraz2@gmail.com
Председник: Стојанка Бошковић
Технички секретар: Александра Ранитовић

23.МЗ „КУМОДРАЖ 1“ – Стара 1,тел: 3945-433, е-маил:23mzkumodraz1@gmail.com
Председник: Томислав Бабић
Технички секретар: Оливера Борас

24.МЗ „МЕДАКОВИЋ 3“ – Боривоја Стевановића 41, тел: 6888-211,
е-маил: mzmedakovic@gmail.com
Председник: Мирјана Марковић
Технички секретар: Милан Кљајић