ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПЛАНОВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕРМИНА И ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ СЕДНИЦА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА: 
ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОЈЕ СУ ЗАКАЗАНЕ ЗА 02.07.2020. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 13 ЧАСОВА У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ БР. 1 (САЛА НА 20. СПРАТУ), ОДРЖАЋЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 6 СА ПОЧЕТКОМ У 14 ЧАСОВА. (Објављено дана 01. јула 2020.)

Термин одржавања јавне седнице у вези са Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац” (Објављено дана 24. јуна 2020.)

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта, у ул. Љубе Недића бр. 19, на кат. парц. бр. 2589 КО Вождовац. (Објављено дана 22. јуна 2020.)

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок 2а. (Објављено дана 19. јуна 2020.)

Термин одржавања јавне седнице у вези са нацртом ПДР дела насеља Кумодраж. (Објављено дана 16. јуна 2020.)

Jавни увиду ПДР-а у нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок 2а (Објављено дана 16.јуна 2020.)

Јавни увид у нацрт ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац” са Извештајем о стратешкој процени.
(Објављено дана 29. маја 2020)

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке-општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде. (Oбјављено дана 14. маја 2020.)

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж (Oбјављено дана 19. марта 2020.)

Рани јавни увид поводом израде генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система. (Oбјављено дана 19. фебруара 2020.)

Продужење рока за обављање јавног увида у нацрт ПДР дела насеља Кумодраж, Градске општине Вождовац. (Oбјављено дана 20. јануара 2020.)

Jавни увид у План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, Градске општине Вождовац и Звездара. (Oбјављено дана 20. јануара 2020.)

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, Господара Вучића и планиране трасе УМП, градске општине Вождовац и Врачар. (Oбјављено дана 24. децембра 2019.)

Рани јавни увид поводом измена и допуна ПДР ширег подручја уз Улицу војводе Степе – Фаза I, за део Блока 24а. (Oбјављено дана 30. октобра 2019.)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза II. (Oбјављено дана 25. октобра 2019.)

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за Блок 2а. (Oбјављено дана 17.октобра 2019.)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на ГП1 (фаза 1) кат. парцела 7447/5 К.О. Вождовац и ГП4 (фаза 2)- кат. парцела 7443/2, део к.п. 7441/3 и к.п. 7440/3 К.О. Вождовац. (Oбјављено дана 11.октобра 2019.)

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР ширег подручја уз улицу Војводе Степе – Фаза I1. (Oбјављено дана 9.окотобра 2019.)

Рани јавни увид поводом израде планa детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац. 
(Oбјављено дана 10. септембра 2019. године)

Рани јавни увид поводом израде  плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Градске општине Раковица и Вождовац.  (Oбјављено дана 02. септембра 2019. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, Градске општине Вождовац и Звездара са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. (Oбјављено дана 28. августа 2019. одине)

Jавни увиду у нацрт плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски Венац, Раковица и Вождовац ( I фаза). (објављено дана 10. јуна 2019. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор III фаза (од ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице), Градска општина Вождовац. (Oбјављено 16. априла 2019. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66, ГО Вождовац. (објављено 15. октобра 2018. године)

Рани јавни увид у измену и допуну ПДР ширег подручја уз улицу Војводе Степе фаза I1, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке. (објављено 05. септембра 2018. године)

Јавни увид у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13. (објављено 04. септембра 2018. године)

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда. (објављено 15. августа 2018. године)

Јавни увид у нацрт ПДР блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића. 
(oбјављено 09. августа 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу објекта Факултета организационих наука. (објављено 14. јуна 2018. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. (oбјавњено 14. јуна 2018. године)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја града Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину. (објављено дана 29. марта 2018. године)

Jaвни увид у Нацрт измена и допуна ПДР четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеља Падина. (објављено дана 03. марта 2018. године)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 7734/1 К.О. Вождовац у Булевару ослобођења бр. 323. (објављено дана 01. марта 2018. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.  (објављено дана 21. фебруара 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом у Београду у Улици Кумодрашка ББ, катастарска парцела бр. 17886/1 КО Кумодраж. (објављено дана 16. јануара 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта стамбеног објекта на КП 7077/1 КО Вождовац. (објављено дана 25. децембар 2017. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног пословног објекта КО Вождовац. (објављено дана 25. децембар 2017. године)

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче. Заинтересована јавност такође може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у ГО Вождовац, канцеларија  93, у периоду од 10.30 до 12.30 часова. (објављено дана 15.12.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута. (објављено дана 11.12.2017. године)

Оглас o jaвнoм нaдмeтaњу ради продаје грaђeвинскoг зeмљиштa нa Aутo-кoмaнди.  (објављено дана 27. новембар 2017. године)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбеног објекта на КП 7921/2 КО Вождовац од 17. до 24. новембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. (објављено дана 27. новембар 2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације Блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића. (објављено дана 07.11.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку са Извештајем о стратешкој процени. (објављено дана 06.11.2017. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац. (објављено дана 31.10.2017. године)

Рани јавни увид у измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда. (објављено дана 27.08.2017. године)

Јавни увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине – захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – Ikea Outdoor“ – БГ940, БГУ940, БГО940 и „БГ – Ikea Indoor“ – БГ941, БГУ941, БГЛ941, планиране у оквиру пословног објекта на катастарској парцели број 210/1 КО Зуце, у улици Доње ливаде бб, на подручју Градске општине Вождовац. (објављено дана 28.08.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић. (објављено дана 25.08.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66. (објављено дана 17.08.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику са Извештајем о стратешкој процени. (објављено дана 30.07.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут (објављено дана 12.06.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела насеља КумодражПЛАН (објављено дана 16.05.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја Раковица село (објављено дана 05.05.2017. године) 

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и кружног пута Падина  (објављено дана 27.04.2017. године)

Рани јавни увид у измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, ГО Вождовац  (објављено дана 04.04.2017. године)

Ј А В Н И   ОГЛАС за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије (објављен дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, ГО Вождовац (објављено дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац (објављено дана 07.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „ПАДИНА“ , ГО Вождовац (објављено дана 01.03.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток – Целина 2, ГО Вождовац и Гроцка (објављено дана 01.03.2017. године)

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП расписује
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
– Преузимање огласа


Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина ХХ, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)
(објављено дана 28.10.2016. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације за зону вишеспратног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац (објављено дана 11.10.2016. године)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. годину (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2016. (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г у Градској општини Вождовац 11. фебруара 2015. године у 11 часова

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, општина Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину (важи до 18. фебруара 2016. године)

Поновљени јавни увид у делове нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац (важи до 30. децембра 2015.године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система – I фаза, општине Вождовац, Звездара и Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину – ОБУХВАТ ПЛАНА – I ФАЗА  ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА – I ФАЗА  (Важи до 16. децембра 2015. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води” – Градске општине Вождовац и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја (важи до 26. новембра 2015. године)

Јавни увид у део Нацрта плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (важи до 26. новембра 2015. године)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДСТИЦАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА (датум објаве 05.10.2015.)

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда  (важи до 30. новембра 2015. године)

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК  ИЗМЕЂУ  ПРЕШЕНОВЕ, ЉУБЕ НЕДИЋА, КРИВОЛАЧКЕ И ГРАНИЦЕ УМП-А 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО (датум објаве 14.07.2015.)

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИМА: ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА; ПЧЕЛАРСТВА – НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ