ЈАВНИ ПОЗИВИ И ПЛАНОВИ

Jавни увиду у нацрт плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски Венац, Раковица и Вождовац ( I фаза) (објављено дана 10. јуна 2019.)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор III фаза (од ретензије „Кумодраж 1“ до Нове кумодрашке улице), Градска општина Вождовац(објављено 16. априла 2019. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66, ГО Вождовац (објављено 15. октобра 2018. године)

Рани јавни увид у измену и допуну ПДР ширег подручја уз улицу Војводе Степе фаза I1, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке (објављено 05. септембра 2018. године)

Јавни увид у нацрт измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13 (објављено 04. септембра 2018. године)

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда (објављено 15. августа 2018. године)

Јавни увид у нацрт ПДР блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића 
(oбјављено 09. августа 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу објекта Факултета организационих наука (објављено 14. јуна 2018. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу од Устаничке улице до Дарвинове улице, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. (oбјавњено 14. јуна 2018. године)

Јавни увид у Нацрт измена и допуна регионалног просторног плана административног подручја града Београда са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину (објављено дана 29. марта 2018. године)

Jaвни увид у Нацрт измена и допуна ПДР четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеља Падина (објављено дана 03. марта 2018. године)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 7734/1 К.О. Вождовац у Булевару ослобођења бр. 323 (објављено дана 01. марта 2018. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину  (објављено дана 21. фебруара 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом у Београду у Улици Кумодрашка ББ, катастарска парцела бр. 17886/1 КО Кумодраж (објављено дана 16. јануара 2018. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта стамбеног објекта на КП 7077/1 КО Вождовац (објављено дана 25. децембар 2017. године)

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног пословног објекта КО Вождовац (објављено дана 25. децембар 2017. године)

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта теретне обилазне пруге Бели поток – Винча – Панчево са друмско железничким мостом преко Дунава код Винче. Заинтересована јавност такође може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у ГО Вождовац, канцеларија  93, у периоду од 10.30 до 12.30 часова. (објављено дана 15.12.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута (објављено дана 11.12.2017. године)

Оглас o jaвнoм нaдмeтaњу ради продаје грaђeвинскoг зeмљиштa нa Aутo-кoмaнди  (објављено дана 27. новембар 2017. године)

Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбеног објекта на КП 7921/2 КО Вождовац од 17. до 24. новембра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова (објављено дана 27. новембар 2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације Блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића (објављено дана 07.11.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку са Извештајем о стратешкој процени (објављено дана 06.11.2017. године)

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац (објављено дана 31.10.2017. године)

Рани јавни увид у измене и допуне регионалног просторног плана административног подручја града Београда (објављено дана 27.08.2017. године)

Јавни увид у садржину захтева у Секретаријату за заштиту животне средине – захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „БГ – Ikea Outdoor“ – БГ940, БГУ940, БГО940 и „БГ – Ikea Indoor“ – БГ941, БГУ941, БГЛ941, планиране у оквиру пословног објекта на катастарској парцели број 210/1 КО Зуце, у улици Доње ливаде бб, на подручју Градске општине Вождовац (објављено дана 28.08.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације гасификације делова насеља Душановац, Браће Јерковић и Медаковић (објављено дана 25.08.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66 (објављено дана 17.08.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за спортски центар „Језеро” у Реснику са Извештајем о стратешкој процени (објављено дана 30.07.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут (објављено дана 12.06.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела насеља КумодражПЛАН (објављено дана 16.05.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја Раковица село (објављено дана 05.05.2017. године) 

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и кружног пута Падина  (објављено дана 27.04.2017. године)

Рани јавни увид у измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, ГО Вождовац  (објављено дана 04.04.2017. године)

Ј А В Н И   ОГЛАС за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије (објављен дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, ГО Вождовац (објављено дана 13.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац (објављено дана 07.03.2017. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „ПАДИНА“ , ГО Вождовац (објављено дана 01.03.2017. године)

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток – Целина 2, ГО Вождовац и Гроцка (објављено дана 01.03.2017. године)

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП расписује
ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
– Преузимање огласа


Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина ХХ, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)
(објављено дана 28.10.2016. године)

Рани јавни увид у План детаљне регулације за зону вишеспратног становања уз Нову кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац (објављено дана 11.10.2016. године)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. годину (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2016. (објављен дана 18.3. 2016. године на интернет страници града Београда, од стране Секретаријата за привреду – Управа за пољопривреду)

Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г у Градској општини Вождовац 11. фебруара 2015. године у 11 часова

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци-целина Г, општина Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину (важи до 18. фебруара 2016. године)

Поновљени јавни увид у делове нацрта плана детаљне регулације насеља Бањица II фаза, комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока-општина Вождовац (важи до 30. децембра 2015.године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система – I фаза, општине Вождовац, Звездара и Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину – ОБУХВАТ ПЛАНА – I ФАЗА  ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА – I ФАЗА  (Важи до 16. децембра 2015. године)

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од планиране ТС 110/10 kV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на води” – Градске општине Вождовац и Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја (важи до 26. новембра 2015. године)

Јавни увид у део Нацрта плана детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица (важи до 26. новембра 2015. године)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДСТИЦАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА (датум објаве 05.10.2015.)

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда  (важи до 30. новембра 2015. године)

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК  ИЗМЕЂУ  ПРЕШЕНОВЕ, ЉУБЕ НЕДИЋА, КРИВОЛАЧКЕ И ГРАНИЦЕ УМП-А 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО (датум објаве 14.07.2015.)

ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИМА: ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА; ПЧЕЛАРСТВА – НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ