JAVNA PREZENTACIJA UP ZA IZGRADNjU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA NA KP 2754 KO VOŽDOVAC, KOLUBARSKA 27

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA KP 2754 KO VOŽDOVAC, KOLUBARSKA 27

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. oktobra do 1. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „AG CONSULT” Zagorska br. 16, Beograd.
3. Zahtev za izradu Urbanističkog projekta podneo je investitor Saša Baić iz Beograda, Ulica Uroša Martinovića br. 11/38.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Milica Lazarević, mast.inž.urb. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Podelite vest: