ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ

Одсек за буџет и инвестиције обавља послове који се односе на планирање, припрему, нацрт буџета и извршење буџета; обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама, планира буџетску ликвидност готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобрава предузете обавезе и прослеђује трезору ради извршења; припрема предлог одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве; врши евентуалне корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета и подноси извршном органу локалне власти. Врши издавање различитих уверења везаних за историјске податке из Регистра приватних предузетника и друге послове из надлежности Општине везане за приватно предузетништво.

Одсек за јавне набавке врши послове који се односе на спровођење јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима о јавним набавкама; учествује у предлогу  одлуке о покретању поступака и прати даљи поступак у вези са јавним  набавкама; обавља поједине послове  у вези са праћењем  поступка јавних набавки  за месне заједнице, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина; иницира предлог плана јавних набавки за текућу годину  на основу прикупљених захтева одељења-службе,  подноси извештаје, припрема интерна нормативна  акта из области јавних набавки, врши послове сарадње са органима и  организацијама који у оквиру својих надлежности  примењују прописе из области јавних набавки и друге послове у својој области.

Одсек за трезор обавља следеће послове: прати прилив средстава на консолидованом рачуну, дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања, управља КРТ-ом, управља ликвидношћу, контролише расходе, води главну књигу трезора и припрема финансијске извештаје, врши послове обрачуна плата запослених, води евиденције имовине и средстава, врши послове благајне и ликвидатуре, управља финансијским информационим системом; инспекцијски надзор над коришћењем буџетских средстава директних и индиректних корисника и послове интерне контроле, годишње и периодично извештавање евиденција о другим рачунима у трезору (фондови, Општинска изборна комисија, Повереништво за избеглице, рачуни месних заједница), праћење средстава за стамбену изградњу и обрачун цене стана код откупа станова, финансијско праћење свих врста инвестиција.

Одсек за друштвене делатности обавља послове везане за планирање, реализацију и надзор пројеката од битног значаја за развој градске општине; у оквиру својих надлежности брине о школама и обдаништима; прати стање и стара се о опремању и одржавању ( осим капиталног ) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против родитеља, старатеља у складу са законом; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа; организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма, превоз ученика основних школа, превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју у складу са својим надлежностима; обавља послове везане за школски спорт; обавља послове праћења планова из области урбанистичког и просторног планирања; прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планиве од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; брине о јавним површинама, предлаже мере за уређење зелених површина, дечијих игралишта и објеката јавне расвете и сл.; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима града Београда; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда; обавља послове везане за програме и пројекте Општине на извођењу радова на којима се Општина јавља као инвеститор и брине о реализацији истих; врши техничку контролу пројектне документације и грађевински надзор у одржавању објеката (осим капиталних); обавља послове у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са одговарајућим установама , друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима од интереса за градску Општину и обавља друге послове предвиђене законом и другим актима.

Одсек за борачко-инвалидску заштиту обавља послове доношења решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине, као и сви послови повезани са овим; врши и друге послове утврђене Законом и другим прописима.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНО-ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за грађевинске послове врши послове који се односе на: преглед техничке документације за изградњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине; претварања заједничких просторија у стамбене, односно пословне просторије; поступак издавања одобрења за изградњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију објеката, претварање заједничких просторија у стамбене, односно пословне просторије до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине у складу са локацијском дозволом; поступак по пријави припремних радова и контролу усаглашености темеља; поступак издавања одобрења за употребу објеката из своје надлежности; преглед захтева са техничком документацијом за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката, адаптација, санација и промена намене објеката без извођења грађевинских радова, односно промена намене објеката за које се не издаје грађевинска дозвола; уверења о физичким деловима и друга уверења и потврде из евиденције која се води у складу са законом, те поступање по разним врстама замолница.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОЈЕКТЕ

Припремa и израђује програме и пројектне задатке по којима се спроводе јавне набавке  из  области инвестиција; контролише  и одобрава спровођење тих програма; врши  техничку контролу пројектне документације и грађевински надзор у одржавању објеката (осим капиталних);  прибавља потребне дозволе и сагласности за потребе Општине; предлаже програме, стара се о спровођењу инвестиционих пројеката развоја Општине и  о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини; припрема и координише послове везане за реализацију инвестиционих пројеката који се односе на објекте школа и вртића (осим капиталног одржавања) и објеката чији је оснивач Општина; предлаже мере за уређење и одржавање јавних површина (зелене површине, пешачке комуникације и површине, игралишта, објекти јавног осветљења и саобраћајних знакова и др.); предлаже мере за уређење и одржавање изгледа стамбених зграда, укључујући спровођење мера енергетске ефикасности и одрживог развоја; инвестиционим програмима   предлаже  мере  код  надлежних  локалних и републичких  органа  и потенцијалних   донора; прати и информише органе  Општине о инвестиционим радовима који се изводе на територији  Општине и предлаже спровођење мера из надлежности општине, а у  складу са законом; учествује у процесу доношења просторних и урбанистичких планова које доноси град Београд за територију Општине; даје мишљења и иницијативе за спровођење урбанистичких планова од интереса за Општину; предлаже и контролише израду планске документације, предлаже њене измене; организује и спроводи рани јавни увид и јавну презентацију планске документације која је у процесу усвајања; информише грађане, потенцијалне инвеститоре  и органе Општине о току израде и усвајања планске документације.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за имовинско-правне послове врши послове који се односе на: поступак експропријације, административног преноса, установљења права службености, изузимања градског грађевинског земљишта и престанка права коришћења земљишта; вођење поступака споразумног утврђивања накнаде, вођење поступака споразумног утврђивања накнаде за одузето право коришћења заједничких просторија у стамбеним зградама; вођење започетих поступака о утврђивању права на надзиђивање, претварање заједничких просторија у станове и припајање истих становима; вођење започетих поступака по захтевима земњишно-књижних корисника за остваривање пречег права градње у циљу формирања урбанистичко-грађевинских парцела; вођење започетих поступака за поништај правоснажних решења о утврђеном праву прече градње; вођење започетих поступака по захтевима странака за утврђивање права коришћења на осталом неизграђеном грађевинском земљишту; решавање по захтевима за поништавање решења о експропријацији појединих непокретности (деекспропријација); вођење поступка враћања земљишта у својину ранијем сопственику, односно правним следбеницима истог и враћања земљишта које је прешло у друштвену својину; отуђивања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за поништај правноснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган општине и друге послове у складу са законом; врши идентификацију катастарских парцела; води послове евиденције непокретности на којима је општина носилац права коришћења или располагања; води евиденцију донетих решења из имовинско-правне области; води поступак откупа и врши израду и ревизију уговора о откупу станова на којима је носилац права располагања општина; израђује уговоре о купопродаји станова у смислу Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини; прикупља доказе за укњижбу општинских станова; формира збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправни поступак по замолницама странака, судова и других државних органа и друге послове у складу са законом.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Грађевински инспекторат обавља послов е инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове и предузимање мера санкционисања нелегалне градње у складу са законом. У грађевинском инспекторату врши се и правна обрада предмета, тј. доношење појединачних правних аката везаних за нелегалну градњу, подношење прекршајних и кривичних пријава и пријава за привредне преступе, као и издавање решења о правном статусу објаката.

Комунални инспекторат обавља послов е инспекцијског надзора над извршавањем Закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности: уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби, као и други послови утврђени Законом и прописима, осим оних послова који су поверени Комуналној инспекцији Града.У овом инспекторату врши се и правна обрада аката из надлежности комуналног инспектората.

У одсеку за управно правне послове обављју се послови пружања стручне помоћи грађевинским и комуналним инспекторима у поступку инспекцијског надзора и решавања предмета у управном поступку, старање о правилној примени прописа у вођењу поступка, израда првостепених решења, закључака о дозволи извршења, о обустави и прекиду поступка, израда прекршајних и кривичних пријава, пријава за привредни преступ и других аката које доносе, односно подносе грађевински и комунални инспектори, поступање по жалбама правних и физичких лица, израда закључака о изузећу службених лица, вођење поступка издавања уверења о времену изградње објеката.

Одсек за спровођење извршења обавља послове принудног извршења преко других лица из надлежности Одељења за инспекцијске послове, Одељења за комунално-грађевинске и стамбене послове и Одељења за имовинско-правне послове Општинске управе општине Вождовац.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одсек за послове писарнице обавља послове – пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама; послове архиве и експедиције; издавања и регистрације радних књижица и послове месних канцеларија.

Одсек за општу управу врши послове који се односе на: утврђивање стратегије развоја, уређење и унапређење организације рада и модернизацију Управе општине; рационализацију њене структуре и поједностављивање административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрема нормативна акта и аналитичке материјале из делокруга Управе општине; прати законитост и ефикасност рада Управе општине у остваривању права и обавеза грађана и извештава надлежне органе; обавља послове из области радних односа запослених у Управи, прати кадровску структуру запослених ради њеног унапређења; обавља стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата; издаје уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; обавља послове сахране социјално угрожених лица и послове ексхумације; регистрација уговора о раду; стара се о изради и употреби печата; вођење бирачког списка грађана; издавање и регистрација радних књижица; стручне послове пописа заоставштине умрлих лица; попис становништва.

Одсек за месне заједнице обезбеђује услове за што непосредније учешће грађана у вршењу послова градске општине Вождовац, брине о законитости рада месних заједница, врши обуку-едукацију техничких секретара и  председника МЗ у вођењу техничких послова везаних за рад, конституисање и функционисање МЗ  ГО Вождовац. Обавља послове вођења евиденције и остале послове о печатима месних заједница, води финансијску документацију о потребама и трошковима МЗ и о томе обавештава надлежне органе, контактира са правним и физичким лицима која се обраћају МЗ и даје им потребне информације, израђује потребне анализе и извештаје из делокруга рада МЗ, сарађује са председницима МЗ, води бригу о имовини којом управља МЗ, обавља стручне и административно техничке послове за потребе Одсека, иницира набавку потребног материјала и опреме за МЗ, организује, учествује у ванредним акцијама МЗ по налогу шефа Одсека, начелника Службе и начелника Управе општине и обавља и друге послове државне управе у складу са прописима.

Одсек за информатику одржава и развија јединствени информациони систем, пружа стручну помоћ корисницима рачунарске опреме, прати савремена технолошка достигнућа у области комуникација, локалних рачунарских мрежа (ЛАН) и широкопојасних рачунарских мрежа (WАН), мрежне заштите, сервера, десктоп и лаптоп рачунара, пратеће опреме и електронског пословања у државној управи; организује и развија информационе и комуникационе технологије у Управи општине, ради на увођењу и коришћењу савремених информационих технологија као и стручно консултантске услуге код избора хардвера, софтвера и апликативних решења за потребе Градске општине; повезује и одржава рачунарску мрежу у Управи општине и истуреним пунктовима; сарађује са градским Заводом за информатику и статистику и надлежним градским органима; одржава и унапређује компјутерску инфраструктуру и опрему у Управи општине; одржава базу података о мрежној и рачунарској опреми у Управи општине; поставља, одржава и ажурира садржај презентације Општине на Интернету; припрема тендере за јавне набавке хардвера и апликативних програма; обавља и друге послове државне управе у складу са прописима.

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине, њена радна тела, одборничке групе и одборнике, председника Општине и Општинско веће, Кабинт председника и заменика председника општине, који се односе на: припрему седнице и обраду аката усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду органа Општине, вођење евиденције о одржаним седницама, представке и притужбе грађана, израда решења о избору именовањима, постављењима и одликовањима, обезбеђује јавност рада органа Општине и послове везане за спровођење избора. У одсеку се обављају послови протокола, организују манифестације, трибине, панел дискусије, саветовање, организацију послова везаних за пријем грађана код надлежних функционера, организује пријем званичних делегација и организација посета делегације општине Вождовац другим општинама и градовима како у земљи тако у и у иностранству, врши пријем и обраду поште председника општине и Општинског већа.

Одсек за опште-техничке и возачке послове врши послове који се односе на коришћење и одржавање зграде и просторија и обезбеђење других услова за рад Општинске управе и органа општине и друге сервисне услуге. Организује и обједињује руковођење целокупним возним парком, обезбеђује техничка исправност возила, води евиденције о коришћењу возила, техничку прегледима возила, лекарским прегледима возача, утврђује предлог за расход и набавку возила и др.

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОТОКОЛ И КАБИНЕТ

Одсек за протокол и информисање обавља стручно – оперативне, административне, организационе и послове везане за припрему састанака, обележавање важних датума, ажурира спискове званица за различите пригоде, одржава све контакте са институцијама а у вези са протоколом, ажурира спискове и контакте дипломатског кора, обезбеђује услове, организује и реализује прославе, свечаности, коктеле и друге манифестације, води рачуна о поступцима и правилима приликом сусрета Председника општине и општинских функционера са гостима и пословним пријатељима, учествује у изради програма, информација и других материјала из делокруга протокола, као и све послове који се односе на комуникацију са медијима, припрему информативних и аналитичких материјала о информисању у општини, припрему одговарајућих публикација за потребе Општине, организовање конференција за новинаре свих врста медија, контакте са редакцијама средстава јавног информисања, припрему званичних саопштења за јавност, дневно припремање вести и фотографије за сајт Општине, организује и спроводи програмску концепцију билтена „Вождовачке новине“, координира рад редакције, усмерава рад новинара и сарадника, редигује припремљене текстове, осмишљава и спроводи послове маркетинга везане за билтен.

Кабинет обавља: стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе председника општине  и заменика председника општине који се односе на: непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти општине; сазивање, припремање и одржавање колегијума и састанака председника и заменика председника; припрему материјала и програма рада председника и заменика председника; евидентирање и праћење извршавања донетих аката, и друге организационе и администравино-техничке послове за потребе председника и заменика председника; обавља стручне и административне послове у вези са сазивањем и одржавањем седница органа Хуманитарног фонда и реализацијом донетих аката; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе обавештава грађане; пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника  општине; врши стручне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Скупштине општине, који се односе на: представљање Скупштине општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству; координацију рада у сарадњи са градским општинама, градовима и општинама у Србији, окрузима и надлежним републичким органима; припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Скупштине општине; праћење активности на реализацији утврђених обавеза Скупштине општине; координирање активности на остваривању јавности рада Скупштине општине; пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника Скупштине општине; распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Скупштине општине; сређивање документације везане за активности председника и заменика председника Скупштине општине.